Зем­ля­ки про Ва­си­ля Ря­бень­ко­го

У Ро­мен­сько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї (Сумська область) від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ний ку­то­чок, при­свя­че­ний екс­ди­ре­кто­ру Дон­бас Опе­ри, ла­у­ре­а­ту Шев­чен­ків­ської пре­мії

Den (Ukrainian) - - День України - Сві­тла­на ЄРЕ­МЕН­КО

Уцій уро­чи­стій по­дії взя­ли участь удо­ва Ні­на Ря­бень­ка, чле­ни Ко­мі­те­ту з На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни ім. Т. Шевченка Бо­рис Олій­ник та Іван Драч, по­сол Ні­меч­чи­ни в Укра­ї­ні Крі­стоф Вайль, ху­до­жній ке­рів­ник До­не­цько­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту Ва­дим Пи­са­рєв, пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди, дру­зі та одно­сель­ці. Зем­ля­ки до­стой­но оці­ни­ли вне­сок Ва­си­ля Ря­бень­ко­го у роз­ви­ток укра­їн­сько­го ми­сте­цтва. Він по­сів по­че­сне мі­сце по­ряд зі сво­ї­ми ви­да­тни­ми зем­ля­ка­ми: скуль­пто­ром, кі­но­ре­жи­се­ром Іва­ном Ка­ва­ле­рі­дзе, ав­то­ром сла­ве­тно­го «За­по­різь­ко­го мар­шу» Єв­ге­ном Адам­це­ви­чем; пи­сьмен­ни­ком, во­ї­ном УНР Бо­ри­сом Ан­то­нен­ком-Да­ви­до­ви­чем, уче­ним-фі­зи­ком Абра­мом Йоф­фе та ін­ши­ми.

Те­плі сло­ва про­лу­на­ли від Іва­на Дра­ча, Бо­ри­са Олій­ни­ка, а Крі­стоф Вайль за­чи­тав ли­ста від ні­ме­цької ре­жи­сер­ки Ма­ри Ку­ро­чки, яка бу­ла по­ста­нов­ни­ком «Ле­тю­чо­го Гол­ланд­ця» (за цю ро­бо­ту твор­чий ко­ле­ктив і зокре­ма Ря­бень­кий отри­ма­ли най­ви­щу на­го­ро­ду на­шої дер­жа­ви — Шев­чен­ків­ську пре­мію. От тіль­ки Ва­силь Іва­но­вич по­смер­тно...)

На стен­ді му­зею пред­став­ле­ні фо­то­гра­фії Ва­си­ля Ря­бень­ко­го, йо­го ін­терв’ю, вірш-при­свя­та екс-го­лов­но­го ди­ри­ген­та Дон­бас Опе­ри Ва­си­ля Ва­си­лен­ка під на­звою «Ка­пі­тан», який був на­пи­са­ний 3 гру­дня 2008 р.), афі­ша «Ле­тю­чо­го Гол­ланд­ця», люль­ка і тю­тюн, оку­ля­ри, го­дин­ник, срі­бна ста­ту­е­тка «Балерина». По­ряд на ма­не­ке­ні — смо­кінг, в яко­му ди­ре­ктор те­а­тру за­зви­чай зу­стрі­чав го­стей бі­ля вхо­ду в До­не­цьку опе­ру.

Удо­ва Ва­си­ля Іва­но­ви­ча, Ні­на Ря­бень­ка по­дя­ку­ва­ла зем­ля­кам: «Я хо­чу вкло­ни­ти­ся ро­мен­ській зем­лі, яка по­да­ру­ва­ла ме­ні 34 ро­ки ща­сли­во­го жи­т­тя з та­кою людиною. Ва­силь ду­же лю­бив цей край, лю­бив лю­дей, ці­ну­вав дру­жбу...»

До остан­ньої хви­ли­ни сво­го жи­т­тя Ва­силь Іва­но­вич не за­ли­шав свій ко­ле­ктив і свій те­атр. Але йо­го сер­це не ви­три­ма­ло.

Уча­сни­ки це­ре­мо­нії від­кри­т­тя ме­мо­рі­аль­но­го ку­то­чка Ва­си­ля Ря­бень­ко­го в Ро­мен­сько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї, по­кла­ли кві­ти до пам’ятни­ка Та­ра­со­ві Шев­чен­ку та на мо­ги­лу Ва­си­ля Ря­бень­ко­го, яко­го по­хо­ва­но на цвин­та­рі у рі­дно­му се­лі Гу­ди­ми Сум­ської обла­сті.

ФОТО НАДАНО ТЕ­А­ТРОМ

НА ФОТО ЗЛІ­ВА НА­ПРА­ВО: ДВА ДИ­РЕ­КТО­РИ — ТА­ДЕЙ ЕДЕР, ЛЬВІВ­СЬКИЙ ОПЕР­НИЙ ТЕ­АТР, І ВА­СИЛЬ РЯ­БЕНЬ­КИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.