«Мій та­то за­хи­щає Укра­ї­ну»

На Львів­щи­ні — мас­шта­бний за­хід для під­трим­ки ді­тей во­ї­нів

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Се­ред спів­ор­га­ні­за­то­рів цьо­го мас­шта­бно­го за­хо­ду для ді­тей, ба­тьки яких є уча­сни­ка­ми ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, — Ре­гіо­наль­ний ме­діа- центр МОУкра­ї­ни, Бу­ди­нок офі­це­рів, Го­лов­не управ­лі­н­ня МВС Укра­ї­ни у Львів­ській обла­сті, Львів­ський університет вну­трі­шніх справ МВС Укра­ї­ни, Львів­ський при­кор­дон­ний за­гін За­хі­дно­го ре­гіо­наль­но­го управ­лі­н­ня Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни, а та­кож про­дю­сер­ський центр Star School, ві­до­мі ху­до­жни­ки, по­е­ти, фо­то­ми­тці і во­лон­те­ри. Під­три­му­ють акцію обла­сна ра­да та облд­держ­адмі­ні­стра­ція.

Ме­та про­е­кту — пси­хо­ло­гі­чна під­трим­ка ді­тей з усі­єї обла­сті, за­лу­че­н­ня їх до актив­но­го до­зві­л­ля, зокре­ма, че­рез участь в твор­чих кон­кур­сах та куль­тур­них за­хо­дах. Зав­да­н­ня — да­ти ді­тям зро­зу­мі­ти про ва­жли­вість уча­сті їхніх ба­тьків у за­хи­сті дер­жа­ви, її те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті і не­за­ле­жно­сті. Та­кож — ін­те­гра­ція до куль­тур­ної, твор­чої актив­но­сті, ви­яв­ле­н­ня твор­чих зді­бно­стей і роз­ви­ток та­лан­тів.

Про­ект пе­ре­бі­га­ти­ме у кіль­ка ета­пів, се­ред яких — кон­кур­си ма­люн­ків « Так чу­до­во ви­гля­дає мир! » , фо­то­гра­фій « На­ша рі­дна зем­ля», ві­део­ро­біт «Кві­ту­ча Укра­ї­на», вір­шів «Лю­ба Укра­ї­но!» та фе­сти­валь та­лан­тів. У рам­ках про­е­кту ді­ти уча­сни­ків АТО­бра­ти­муть участь у Бо­го­слу­жі­н­нях в гар­ні­зон­но­му хра­мі Свя­тих апо­сто­лів Пе­тра і Пав­ла та ін­ших хра­мах обла­сті, під час яких свя­щен­но­слу­жи­те­лі та ві­ря­ни мо­ли­ти­му­ться за уча­сни­ків АТОта їхні сім’ї.

Та­кож ді­тей до­лу­ча­ти­муть до рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дів до­зві­л­ля — іде­ться про від­ві­ду­ва­н­ня му­зе­їв, те­а­трів, роз­ва­жаль­них цен­трів, пред­став­ни­ки яких вже да­ли зго­ду на участь у про­е­кті як ме­це­на­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.