«Ко­жен по­ви­нен від­чу­ти свя­то»

На Бу­ко­ви­ні збе­руть ве­ли­ко­дні ко­ши­ки для бій­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

На Ви­жнич­чи­ні стар­ту­ва­ла акція « Ве­ли­ко­дній ко­шик для во­я­ків АТО. Ра­йон­на дер­жав­на адмі­ні­стра­ція спіль­но з гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю « Во­лон­те­ри Ви­жни­ці » іні­ці­ю­ва­ли акцію з фор­му­ва­н­ня «Ве­ли­ко­дніх на­бо­рів» для на­ших за­хи­сни­ків. « Ни­ні три­ває Ве­ли­кий піст. Не­за­ба­ром ко­жна укра­їн­ська сім’ я по­чне го­ту­ва­ти­ся до Ве­ли­ко­дня. У ці дні ми всі ра­зом не по­вин­ні за­бу­ва­ти про тих, хто сто­їть на сто­ро­жі на­шо­го спо­кою та ми­ру на пе­ре­до­вій. Ко­жен во­як по­ви­нен від­чу­ти свя­то Ве­ли­ко­дня. Са­ме то­му спіль­но ма­є­мо до­лу­чи­ти­ся до фор­му­ва­н­ня ве­ли­ко­дніх ко­ши­ків для на­ших за­хи­сни­ків » , — по­ві­до­ми­ла за­сту­пник го- ло­ви ра­йон­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Клав­дія На­за­рен­ко.

Усіх не­бай­ду­жих за­кли­ка­ють до­лу­чи­ти­ся до акції. Основ­ни­ми скла­дни­ка­ми на­бо­рів бу­де па­ска, ков­ба­са, сир та ін­ші ве­ли­ко­дні атри­бу­ти. Та­кож ве­ли­ко­дні па­ски пла­ну­ють пе­ре­да­ти сім’ям вій­сько­вих, які не­суть слу­жбу в АТО, та пе­ре­се­лен­цям зі схі­дних обла­стей дер­жа­ви. Як по­ві­до­ми­ла на­чаль­ник від­ді­лу куль­ту­ри рай­держ­адмі­ні­стра­ції На­та­лія До­дяк, у Ви­жни­ці під час відзначення ра­йон­но­го Свя­та пи­сан­ки та­кож від­бу­де­ться бла­го­дій­на акція «Пи­сан­ка для АТО», в рам­ках якої зі­бра­ні ко­шти пе­ре­да­дуть для по­треб на­ших во­я­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.