За стан­дар­та­ми НАТО

У Жи­то­ми­рі про­ве­ли кур­си бій­ця-ря­ту­валь­ни­ка для вій­сько­во­слу­жбов­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК Жи­то­мир­ська область

У Жи­то­мир­сько­му вій­сько­во­му ін­сти­ту­ті іме­ні С. П. Ко­ро­льо­ва про­ве­ли кур­си та­кти­чної ме­ди­ци­ни для мо­бі­лі­зо­ва­них вій­сько­во­слу­жбов­ців та вій­сько­во­слу­жбов­ців по­стій­но­го скла­ду вій­сько­во­го ін­сти­ту­ту. Тре­нін­ги, які про­во­ди­ли спе­ці­а­лі­сти з вій­сько­вої та­кти­чної ме­ди­ци­ни, про­хо­ди­ли у фор­ма­ті кур­сів бій­ця-ря­ту­валь­ни­ка в ар­мії США та кра­ї­нах НАТО. Як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті вій­сько­во­го ін­сти­ту­ту, під час на­вча­н­ня окре­ма ува­га при­ді­ля­ла­ся на­дан­ню ме­ди­чної до­по­мо­ги з ви­ко­ри­ста­н­ням будь-яких під­ру­чних ма­те­рі­а­лів. «Ми хо­че­мо, щоб ко­жен із вій­сько­во­слу­жбов­ців знав, як на­да­ва­ти до­по­мо­гу. Це не лікарська до­по­мо­га. Це та­кти­чна ме­ди­ци­на. Не­ва­жли­во, чи є у вас апте­чка, чи її не­має. Ма­ю­чи цей ал­го­ритм, ви зна­йде­те со­бі апте­чку в будь-яко­му бу­ді­вель­но­му ма­га­зи­ні або в ма­лень­ко­му апте­чно­му кі­о­ску. Го­лов­не — що ви змо­же­те ря­ту­ва­ти лю­дей», — ді­лив­ся до­сві­дом стар­ший ін­стру­ктор Ко­стян­тин Ко­ро­льов.

Під час про­ве­де­н­ня тре­нін­гів офі­це­ри отри­ма­ли пра­кти­чні на­ви­чки із зу­пин­ки кро­во­те­чі, роз­бло­ку­ва­н­ня ди­халь­них шля­хів, ря­ту­ва­н­ня від пнев­мо­то­ра­ксу, ме­то­дів ева­ку­а­ції по­ра­не­них та ін­ших пи­тань, які вкрай не­об­хі­дні для ви­жи­ва­н­ня під час бою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.