«По­ту­жна ди­пло­ма­тія – силь­на кра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

У Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії обго­во­ри­ли ви­кли­ки, які по­ста­ли пе­ред Укра­ї­ною

Учо­ра в сті­нах Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії Укра­ї­ни від­був­ся ІІІ Мі­жна­ро­дний мо­ло­ді­жний фо­рум «Гло­ба­лі­за­цій­ні ви­кли­ки і ба­га­то­сто­ро­н­ня ди­пло­ма­тія » . На фо­ні ро­сій­ської ане­ксії Кри­му та агре­сії, яка про­дов­жу­є­ться, це ва­жли­ва і сво­є­ча­сна подія, участь в якій взя­ло близь­ко 200 осіб. Се­ред них — ди­пло­ма­ти, пред­став­ни­ки вла­ди, вче­ні, екс­пер­ти і сту­ден­ти.

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, ме­та Фо­ру­му — ство­ри­ти пла­тфор­му для роз­ви­тку між­на­ро­дної мо­ло­ді­жної спів­пра­ці, обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю та до­сві­дом. Окрім цьо­го, уча­сни­ки обго­во­ри­ли пи­та­н­ня по­зи­ці­ю­ва­н­ня Укра­ї­ни в сві­ті, а та­кож гео­по­лі­ти­чні та гео­еко­но­мі­чні ви­кли­ки, які по­ста­ли пе­ред на­шою кра­ї­ною. Окре­мим акцен­том, про який го­во­ри­ли уча­сни­ки Фо­ру­му — ро­збу­до­ва су­ча­сної укра­їн­ської ди­пло­ма­тії.

«На па­ри­те­тній осно­ві у цьо­му фо­ру­мі бе­руть участь не тіль­ки мо­ло­ді сту­ден­ти, але й на­ші на­у­ков­ці, ви­кла­да­чі, ве­те­ра­ни ди­пло­ма­тії і ді­ю­чі ди­пло­ма­ти. Ми спе­ці­аль­но під­би­ра­ли склад уча­сни­ків, щоб він був 50/50, щоб був не тіль­ки зв’язок по­ко­лінь, а зв’язок єд­но­сті, стра­те­гії, по­гля­дів», — про­ко­мен­ту­вав «Дню» пе­ре­біг Фо­ру­му ре­ктор Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії Ми­ко­ла КУЛІНИЧ. Окре­мо він від­зна­чив і га­зе­ту «День», яка є не про­сто осе­ред­ком, але й «лі­де­ром су­спіль­ної дум­ки, нав­ко­ло якої гур­ту­є­ться укра­їн­ська елі­та».

На дум­ку ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря Ор­га­ні­за­ції за де­мо­кра­тію та еко­но­мі­чний роз­ви­ток ( ГУАМ) Ва­ле­рія ЧЕЧЕЛАШВІЛІ, ви­кли­ки, які по­ста­ли пе­ред Укра­ї­ною, «ду­же важ­кі». «Але по­до­лав­ши їх, Єв­ро­па ра­зом з Укра­ї­ною ста­не силь­ні­шою», — го­во­рить він. Пан Ва­ле­рій та­кож про­вів па­ра­ле­лі між ро­сій­ською агре­сі­єю в Укра­ї­ні та Гру­зії. За йо­го сло­ва­ми, «сп’янін- ня успі­хом» від ане­ксії те­ри­то­рій за­кін­чи­ться, а по­хмі­л­ля «бу­де важ­ким». «До­свід показує, що між­на­ро­дні домовленості з РФ, м’яко ка­жу­чи, не ду­же на­дій­ні. Ко­жен при­су­тній в цій за­лі мо­же під­ра­ху­ва­ти з де­ся­ток та­ких до­го­во­рів, як ра­птом пе­ре­тво­рю­ва­ли на по­ро­жній па­пі­рець», — на­го­ло­сив він.

За­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Дми­тро ШИМ­КІВ за­кли­кав май­бу­тніх ди­пло­ма­тів при­єд­на­ти­ся до уря­до­вої ко­ман­ди і пра­цю­ва­ти на бла­го кра­ї­ни. «Но­вій Укра­ї­ні по­трі­бні лю­ди, які бу­дуть до­мов­ля­ти­ся і за­хи­ща­ти укра­їн­ські ін­те­ре­си, записані в між­на­ро­дних уго­дах на ди­пло­ма­ти­чно­му та по­лі­ти­чно­му рів­нях», — звер­нув­ся він ан­глій­ською мо­вою до при­су­тніх. Пан Шим­ків та­кож під­кре­слив, що за­раз по­трі­бна аб­со­лю­тно від­мін­на мен­таль­ність та під­хід, які б мі­сти­ли «цін­но­сті, які за­хи­ща­ли укра­їн­ці на Май­да­ні». А за до­по­мо­гою мо­ло­ді, за йо­го сло­ва­ми, в Укра­ї­ні бу­де по­ту­жна ди­пло­ма­тія, а от­же — й силь­на кра­ї­на.

На від­крит­ті Фо­ру­му ви­сту­пи­ла і го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са ІВ­ШИ­НА. Во­на пред­ста­ви­ла книж­ко­ві но­вин­ки та іні­ці­а­ти­ви ви­да­н­ня, а та­кож по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми від остан­ніх по­дій. «Ува­га ди­пло­ма­тів до га­зе­ти ме­не завжди сти­му­лю­ва­ла, бо це — най­більш ква­лі­фі­ко­ва­ні чи­та­чі, яких мо­жна тіль­ки по­ба­жа­ти. Це план­ка, до якої вар­то бу­ло до­тя­гну­ти­ся», — під­кре­сли­ла па­ні Ла­ри­са. — «На на­ших очах роз­го­ра­є­ться не­ба­че­на би­тва не ли­ше за на­фту, газ та ре­сур­си, а за мі­сце в істо­рії. Ро­сія дав­но по­ста­ви­ла со­бі ме­ту ви­штов­хну­ти нас з ци­ві­лі­за­цій­но­го про­сто­ру і по­сі­сти там на­ше мі­сце».

У рам­ках Фо­ру­му та­кож ві­дбу­ли­ся дві кон­фе­рен­ції — «Укра­ї­на в гло­баль­но­му сві­ті: ви­то­ки кон­флі­кту і шля­хи йо­го по­до­ла­н­ня», а та­кож «Удо­вен­ків­ські ди­пло­ма­ти­чні чи­та­н­ня». Оста­н­ня — при­свя­че­на Ген­на­дію Удо­вен­ку — ко­ли­шнь­му мі­ні­стру за­кор­дон­них справ, 52-му пре­зи­ден­ту Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ЛА­РИ­СА ІВ­ШИ­НА: «НА НА­ШО­МУ БО­ЦІ НАД­ЗВИ­ЧАЙ­НО ПО­ТУ­ЖНИЙ СО­Ю­ЗНИК — ІСТО­РИ­ЧНА ПРАВ­ДА. ЯКЩО МИ ЗУ­МІ­Є­МО СКО­РИ­СТА­ТИ­СЯ ЦИМ, НА­ВЧИ­МО МО­ЛОДЬ ЦИМ КО­РИ­СТУ­ВА­ТИ­СЯ, ТО НАС НІ­ХТО НЕ ЗСУНЕ З НА­ШОЇ ІСТО­РИ­ЧНОЇ МА­ТРИ­ЦІ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.