На­пад на му­зей у Ту­ні­сі: вби­то сі­мох ту­ри­стів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У ре­зуль­та­ті на­па­ду озбро­є­них бо­йо­ви­ків у сто­ли­ці Ту­ні­су бу­ло вби­то що­най­мен­ше сі­мох іно­зем­них ту­ри­стів і одно­го мі­сце­во­го ме­шкан­ця. Не­ві­до­мі, озбро­є­ні ав­то­ма­та­ми, вдер­ли­ся до му­зею, роз­та­шо­ва­но­го по­ряд із бу­дів­лею пар­ла­мен­ту Ту­ні­су, і від­кри­ли во­гонь по від­ві­ду­ва­чах, по­ві­дом­ля­ють офі­цій­ні осо­би. Над­хо­дять не­під­твер­дже­ні по­ві­дом­ле­н­ня про те, що на­па­дни­ки за­хо­пи­ли в за­ру­чни­ки кіль­ка осіб, се­ред яких — ту­ри­сти з єв­ро­пей­ських кра­їн. ЗМІ Ту­ні­су по­ві­дом­ля­ють про стрі­ля­ни­ну, яку оче­вид­ці чу­ли в бу­дів­лі пар­ла­мен­ту. Спо­ча­тку по­ві­дом­ля­ло­ся, що ме­тою на­па­дни­ків бу­ла бу­дів­ля пар­ла­мен­ту. Про­те пі­зні­ше ста­ло зро­зумі­ло, що ата­ки за­знав му­зей «Бар­до», роз­та­шо­ва­ний не­по­да­лік. Мі­сце при­го­ди ото­чи­ла по­лі­ція, де­та­лі то­го, що ста­ло­ся, з’ясо­ву­ю­ться. Му­зей, ві­до­мий сво­їм зі­бра­н­ням ста­ро­жи­тно­стей, вель­ми по­пу­ляр­ний се­ред ту­ри­стів, що при­їжджа­ють до Ту­ні­су.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.