Єги­пет за­про­ва­джує в’їзні ві­зи для іно­зем­ців

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Єги­пту по­ві­до­ми­ло, що з 15 трав­ня 2015 ро­ку для пе­ре­бу­ва­н­ня іно­зем­ців у кра­ї­ні по­трі­бна в’їзна ві­за. Її не мо­жна бу­де отри­ма­ти пі­сля при­льо­ту на ле­то­ви­ще, пи­ше га­зе­та Al Ahram. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що но­во­вве­де­н­ня тор­кне­ться ли­ше ін­ди­ві­ду­аль­них ман­дрів­ни­ків, на ту­ри­сти­чні гру­пи во­но не по­ши­рю­ва­ти­ме­ться. «Це акт дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту. Ко­жна дер­жа­ва має пра­во на за­хист сво­їх кор­до­нів», — по­яснив ухва­лу прес­се­кре­тар МЗС кра­ї­ни Бадр Абдель Ати. Отри­му­ва­ти ві­зи по­трі­бно бу­де за­зда­ле­гідь че­рез ди­пло­ма­ти­чні пред­став­ни­цтва Єги­пту за кор­до­ном. Та­ка ухва­ла вже за­про­ва­джу­ва­ла­ся — у ве­ре­сні 2011 ро­ку. Че­рез про­те­сти гро­мад­сько­сті за­бо­ро­на про­три­ма­ла­ся ли­ше три до­би. Еко­но­мі­сти ствер­джу­ва­ли, що та­кий крок ста­не ве­ли­ким уда­ром по ін­ду­стрії ту­ри­зму Єги­пту. Спіл­ка ту­ри­сти­чних па­лат Єги­пту і за­раз ви­сло­ви­ла по­ді­бні по­бо­ю­ва­н­ня. «У нас не­має ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ництв у всіх мі­стах, щоб ту­ри­сти мо­гли звер­та­ти­ся ту­ди за ві­за­ми», — на­рі­кає го­ло­ва ор­га­ні­за­ції Ель­ха­мі ель-За­ят.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.