Пре­зи­дент Есто­нії: Сан­кції по­трі­бно вво­ди­ти про­ти ці­лих сі­мей в РФ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Есто­нії То­о­мас Ген­дрік Іль­вес ви­сту­пає за роз­ши­ре­н­ня се­кто­раль­них сан­кцій про­ти Ро­сії і по­ши­ре­н­ня чор­них спи­сків не ли­ше на окре­мих осіб, які по­ру­ши­ли між­на­ро­дне пра­во, а й на чле­нів їхніх ро­дин. Про це він ска­зав в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу LTV. За йо­го сло­ва­ми, до­сі по­лі­ти­ка ЄС що­до Укра­ї­ни бу­ла до­сить не­ефе­ктив­ною. Мі­ні­страм за­кор­дон­них справ по­трі­бен був рік для то­го, щоб ви­зна­ти при­су­тність ро­сій­ських військ в Укра­ї­ні, для них це бу­ли під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю се­па­ра­ти­сти. А Пу­тін вчо­ра сам в усьо­му зі­знав­ся: так, ми на­ді­сла­ли війська», — за­зна­чив він. За сло­ва­ми пре­зи­ден­та Есто­нії, до тих сан­кцій, що вже є, по­трі­бно до­да­ти мас­шта­бу: роз­ши­ри­ти се­кто­раль­ні сан­кції та по­ши­ри­ти їх не ли­ше на окре­мих осіб, а й на чле­нів їхніх сі­мей. « По­трі­бні силь­ні се­кто­раль­ні сан­кції, сан­кції, які б по­ши­рю­ва­ли­ся на ши­ро­ке ко­ло осіб, на їхні ро­ди­ни. Я ду­маю, при­че­тні до по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва не лю­блять шо­пінг, але ж їхні дру­жи­ни лю­блять», — ска­зав Іль­вес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.