У Сер­бії за­а­ре­што­ва­но сім обви­ну­ва­че­них у різанині в Сре­бре­ни­ці

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Сер­бії за­а­ре­што­ва­но сім осіб, які обви­ну­ва­чу­ю­ться в спів­у­ча­сті у вбив­стві по­над 1 тис. му­суль­ман на око­ли­ці мі­ста Сре­бре­ни­ця в ли­пні 1995 ро­ку. Як по­ві­до­ми­ли про­ку­ра­ту­ри в Сер­бії та Бо­снії, це тіль­ки пер­ші аре­шти обви­ну­ва­че­них у ма­со­вих вбив­ствах в Сре­бре­ни­ці в 1995 ро­ці. Сер­бія ра­ні­ше за­три­му­ва­ла лю­дей, не пов’яза­них без­по­се­ре­дньо з ци­ми вбив­ства­ми. У 2011 ро­ці серб­ська вла­да пе­ре­да­ли мі­жна­ро­дно­му су­ду в Га­а­зі ко­ли­шньо­го ко­ман­ду­ва­ча ар­мі­єю бо­сній­ських сер­бів Ра­тко Мла­ди­ча. Мла­дич, обви­ну­ва­че­ний в ор­га­ні­за­ції і ке­рів­ни­цтві ма­со­ви­ми вбив­ства­ми, на да­ний час зна­хо­ди­ться під су­дом в Га­а­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.