Гра в «осо­бли­вий ста­тус»

Ек­сперт: «Ча­сти­на Дон­ба­су є оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю. Як ми зби­ра­є­мо­ся ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої за­ко­ни, якщо не ма­є­мо там жо­дно­го впли­ву?»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Укра­ї­на виконує свої зо­бов’яза­н­ня в рам­ках Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Ін­ше пи­та­н­ня, що цей фор­мат апрі­о­рі був для нас про­гра­шним. Тим біль­ше, Кремль не зби­рав­ся і не зби­ра­є­ться ви­ко­ну­ва­ти взя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня. У них своя стра­те­гія — зни­ще­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті. А що Укра­ї­на? Так от, Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни 17 бе­ре­зня прийня­ла дві по­ста­но­ви, за­про­по­но­ва­ні Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ко, «Про ви­зна­н­ня окре­мих ра­йо­нів, міст, се­лищ і сіл До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми» та «Про ви­зна­че­н­ня окре­мих ра­йо­нів, міст, се­лищ і сіл До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, в яких за­про­ва­джу­є­ться осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня». Окре­ма бу­ли вне­се­ні змі­ни до За­ко­ну «про осо­бли­вий ста­тус» Дон­ба­су в се­гмен­ті про­ве­де­н­ня там мі­сце­вих виборів.

Для пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на ви­ни­кає пи­та­н­ня, що­до гри з тер­мі­на­ми «оку­по­ва­ні те­ри­то­рії» та «осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня». Остан­ні пів­ро­ку укра­їн­ська вла­да всі­ля­ко на­ма­га­є­ться ло­ка­лі­зу­ва­ти про­бле­му Дон­ба­су по пев­ній те­ри­то­рії, яка за­хо­пле­на ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми та ро­сій­ськи­ми на­йман­ця­ми. Іна­кше як оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми ці зем­лі на­зва­ти не мо­жна. Оку­па­ція ж пе­ред­ба­чає ло­гі­чний ви­сно­вок — цей край або бу­де звіль­не­ний, або вва­жа­тись оку­по­ва­ним. Всі ін­ші про­по­зи­ції в за­ко­но­дав­чий пло­щи­ні, як-то «осо­бли­вий ста­тус», фа­кти­чно су­пе­ре­чать по­ня­т­тю оку­па­ції. Во­рог по­ру­шує на цій те­ри­то­рії укра­їн­ські за­ко­ни, а ми про­по­ну­є­мо цьо­му во­ро­гу про­ве­сти ви­бо­ри «по укра­їн­ським за­ко­нам».

«Це оку­по­ва­на те­ри­то­рія, на якій не діє юрис­ди­кція укра­їн­ської дер­жа­ви, — ко­мен­тує «Дню» ке­рів­ник гру­пи «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» Ко­стян­тин Ма­шо­вець. — Там не ді­ють за­ко­ни Укра­ї­ни, а ке­ру­ють всім іно­зем­ні вій­сько­ві фор­му­ва­н­ня. По всім озна­кам, ця те­ри­то­рія є оку­по­ва­ною. До ре­чі, від­по­від­не рі­ше­н­ня ухва­ли­ли Вер­хов­на Ра­да. А з при­во­ду ухва­ле­н­ня рі­шень що­до «осо­бли­во­го ста­ту­су» — це по­лі­ти­чні ігри­ща. Як ми зби­ра­є­мо­ся ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ці за­ко­ни, якщо ми не ма­є­мо там ні­яко­го впли­ву?».

Укра­їн­ська сто­ро­на на­че за­бу­ває, що на Дон­ба­сі дав­но існує єди­на вла­да — вла­да ав­то­ма­ту, і єди­на мі­цна ва­лю­та — ку­ля. Більш то­го, вже рік і до то­го умов­на при­су­тність укра­їн­ської вла­ди на Дон­ба­сі, адже фа­кти­чно цей край був ще за ча­сів Ле­о­ні­да Ку­чми від­да­ний «князь­кам» на кшталт Ахме­то­ва чи Єфре­мо­ва, ни­ні вза­га­лі від­су­тня. Ко­ристь від між­на­ро­дних пред­став­ни­ків, єди­ни­ми з яких є ОБСЄ, полягає ли­ше в то­му, що во­ни бе­руть участь у звіль­не­ні за­ру­чни­ків. Го­во­ри­ти про якийсь мо­ні­то­ринг че­сно­го про­ве­де­н­ня виборів з ура­ху­ва­н­ням пра­ва на голос пе­ре­се­лен­ців ви­гля­дає каз­ко­во. Фа­кти­чно на­ма­га­н­ня про­ве­сти ви­бо­ри за укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії є офі­цій­ною пе­ре­да­чею цих те­ри­то­рій на­мі­сни­кам із Мо­скви.

За­уваж­те, з ве­ре­сня 2014 ро­ку, згі­дно з від­по­від­ним пре­зи­дент­ським за­ко­ном, ми дій­сно во­ю­є­мо не з ро­сій­ським агре­со­ром, яко­го так на­зи­ва­є­мо в пу­блі­ка­ці­ях і за­явах, а з «на­ро­дною мі­лі­ці­єю», яка вже там існує і на­віть не цу­ра­є­ться шев­ро­нів «Ве­жли­вые лю­ди».

Гра в тер­мі­ни і ста­ту­си не­без­пе­чна тим, що до­зво­ляє во­ро­гу за­крі­пи­тись. За­крі­пи­тись не ли­ше вій­сько­во, але й істо­ри­чно. В чо­му бу­ла не­без­пе­ка псев­до­ре­фе­рен­ду­мів 11 трав­ня ми­ну­ло­го ро­ку? В то­му, що во­ни від­бу­лись. Не­хай на них за фа­ктом при­йшло ли­ше 20 від­со­тків на­се­ле­н­ня, не­хай во­ни про­во­ди­лись під ав­то­ма­та­ми і ні­хто їх не ви­знав, але є да­та і є факт. Так са­ме як і факт то­го, що вже за­раз ді­ти в Лу­ган­ську го­во­рять, що жи­вуть в «ЛНР». Але Укра­ї­на до­зво­ли­ла, щоб цей тер­мін уві­йшов в обіг, став ча­сти­ною слен­гу. Те­пер Укра­ї­на за­го­во­ри­ла ще й про «осо­бли­вий ста­тус», так на­че б у Ста­лін­гра­ді оби­ра­ли мі­сце­во­го га­у­ляй­те­ра за за­ко­на­ми Ра­дян­сько­го Со­ю­зу.

А те­пер ува­га. 18 бе­ре­зня зга­да­ні бан­ди­ти Пло­тни­цький і За­хар­чен­ко зви­ну­ва­ти­ли Київ у пра­гнен­ні «на­си­л­лям і еко­но­мі­чною бло­ка­дою зни­щи­ти Дон­бас». Ба­га­то хто га­дав, що озна­чає пер­ма­нен­тна по­смі­шка Пу­ті­на — бо­то­ксну фі­кса­цію чи хо­ро­ший на­стрій? А чо­му б ди­кта­то­ру не по­смі­ха­тись, ко­ли йо­го жер­тва на­ма­га­є­ться із бій­ки ви­йти бла­га­н­ням і ви­зна­н­ням вла­сної по­раз­ки. Та­ку жер­тву мо­жна до­би­ва­ти да­лі. І ке­пку­ва­ти з неї на­че во­на не хо­че ми­ру. Те, що бан­ди­ти від­мов­ля­ю­ться від ми­ру і при цьо­му зу­хва­ло в цьо­му зви­ну­ва­чу­ють Київ ли­ше до­во­дить, що нас че­кає роз­ви­ток ве­ли­кої вій­ни, яка вже дав­но роз­по­ча­лась.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.