«Єв­ро­па має до­ти­сну­ти Газ­пром...»

Екс­пер­ти «Дня» — про осо­бли­во­сті укра­їн­ської по­зи­ції на чер­го­во­му ра­ун­ді три­сто­рон­ніх га­зо­вих пе­ре­го­во­рів 20 бе­ре­зня у Брюс­се­лі

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Зав­тра у Брюс­се­лі стар­тує но­вий ра­унд три­сто­рон­ніх га­зо­вих пе­ре­мо­вин між Укра­ї­ною, Ро­сі­єю та Єв­ро­пою. Оскіль­ки тер­мін дії « зи­мо­во­го па­ке­та » з по­став­ки ро­сій­сько­го га­зу в на­шу кра­ї­ну спли­ває в кін­ці бе­ре­зня, тре­ба за­но­во до­мов­ля­ти­ся про спе­ці­аль­ні тим­ча­со­ві умо­ви. Про зу­стріч трьох по­ві­до­ми­ла офі­цій­ний пред­став­ник Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Ган­на- Кай­са Ітко­нен, а укра­їн­ська та ро­сій­ська сто­ро­ни це під­твер­ди­ли.

За сло­ва­ми мі­ні­стра енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Дем­чи­ши­на, пе­ре­го­во­ри від­бу­ва­ти­му­ться під го­ло­ву­ва­н­ням Єв­ро­ко­мі­сії. « Пан Ше­фчо­вич зби­рає « Газ­пром » , « На­фто­газ » і про­філь­них мі­ні­стрів з обох сто­рін. Та­кож бу­дуть пред­став­ни­ки від Єв­ро­ко­мі­сії, які по­вин­ні про­го­во­ри­ти клю­чо­ві ко­мер­цій­ні умо­ви по так зва­но­му лі­тньо­му па­ке­ту » , — роз’яснив він де­та­лі.

Дем­чи­шин та­кож до­дав, що че­рез па­ді­н­ня цін на спо­то­во­му рин­ку в Єв­ро­пі укра­їн­ська сто­ро­на роз­ра­хо­вує на зни­же­н­ня вар­то­сті ро­сій­сько­го при­ро­дно­го га­зу до $ 270 за 1 ти­ся­чу ку­бі­чних ме­трів, і на­віть ниж­че.

На­га­да­є­мо, що мі­ністр енер­ге­ти­ки Ро­сії Оле­ксандр Но­вак ра­ні­ше по­ві­дом­ляв, що зниж­ка мо­жли­ва ли­ше за умо­ви опла­ти Укра­ї­ною га­зу, який «Газ­пром» по­ста­чає те­ро­ри­стам на Дон­бас. На дум­ку член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань ПЕК, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки Юрія Чи­жма­ра, на це в жо­дно­му ра­зі не мо­жна по­го­джу­ва­ти­ся. « Це не дер­жав­ни­цька по­зи­ція, бо ми не кон­тро­лю­є­мо га­зо­вих лі­чиль­ни­ків на оку­по­ва­ній ча­сти­ні. От­же не мо­же­мо й спла­чу­ва­ти за те, що не мо­жна по­ра­ху­ва­ти. То­му тре­ба від­сто­ю­ва­ти цю по­зи­цію у Брюс­се­лі » , — вва­жає нар­деп. Чи під­ні­ма­ти­ме це пи­та­н­ня укра­їн­ська сто­ро­на на пе­ре­го­во­рах? По­ки що не­ві­до­мо. Адже Дем­чи­шин, озву­чу­ю­чи по­пе­ре­дній план, за­явив на­сту­пне: « Крім ці­ни, об’ ємів, бу­де про­го­во­рю­ва­ти­ся та­кож вар­тість тран­зи­ту. Ни­ні « Газ­пром » збіль­шив об’ єм тран­зи­ту. Пи­та­н­ня, на­скіль­ки дов­го цей збіль­ше­ний об’ єм транс­пор­ту­ва­ти­ме­ться».

Тож на під­го­тов­ку ви­хі­дних по­зи­цій у Брюс­се­лі за­ли­ша­є­ться мен­ше до­би. З яким на­бо­ром вар­то бу­ло б їха­ти укра­їн­ській ко­ман­ді? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­тів га­лу­зі.

«ЗУ­СТРІЧ У БРЮС­СЕ­ЛІ — ЦЕ ПО­ЧА­ТОК БАГАТОРАУНДОВОГО ГА­ЗО­ВО­ГО ПО­ЄДИН­КУ»

Ми­хай­ло ГОН­ЧАР,

пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХI»:

— По­зи­ція Укра­ї­ни не має бу­ти по­спі­шною. Не­має нам ку­ди біг­ти. Зро­зумі­ло, що ро­сій­ська сто­ро­на, з одно­го бо­ку, го­то­ва до на­да­н­ня зниж­ки, але з ін­шо­го — сто­до­ла­ро­ве зде­шев­ле­н­ня з 1 кві­тня вже не ді­я­ти­ме. Ро­зу­мі­ю­чи не­об­хі­дність змен­ше­н­ня ці­ни на газ, ро­сі­я­ни па­ра­лель­но хо­чуть отри­ма­ти біль­шу ці­ну че­рез від­мі­ну ці­єї зниж­ки. То­му дії укра­їн­ської сто­ро­ни ма­ють по­ля­га­ти в то­му, аби мі­ні­мі­зу­ва­ти за­ку­пів­лю га­зу в Ро­сії і ма­кси­мі­зу­ва­ти — у єв­ро­пей­ців. Втім, по­зи­ція єв­ро­пей­ців та­кож мо­же бу­ти не зов­сім спри­я­тли­вою. Кіль­ка ти­жнів то­му з Брюс­се­ля про­лу­на­ли про­по­зи­ції на адре­су Укра­ї­ни: « Не­гай­но роз­по­ча­ти за­пов­не­н­ня га­зо­схо­вищ бла­ки­тним па­ли­вом! » Це на­га­дує ра­дян­ські ди­ре­кти­ви про те, що сі­я­ти тре­ба ве­сною. Ми і без Брюс­се­ля чу­до­во ро­зу­мі­є­мо, що за­ка­чу­ва­н­ня га­зу по­чи­на­є­ться пі­сля се­зо­ну спо­жи­ва­н­ня. Якщо ко­гось тур­бує пи­та­н­ня біль­шої на­пов­не­но­сті на­ших ПХГ га­зом, то са­ме ЄС має за­про­по­ну­ва­ти для під­стра­хов­ки тран­зи­тних по­то­ків до­по­мо­гу. В

«ВА­ЖЛИ­ВО ВИ­РО­БИ­ТИ НОР­МАЛЬ­НУ РЕ­ФОР­МА­ТОР­СЬКУ ПО­ЗИ­ЦІЮ»

цьо­му і має бу­ти йо­го по­зи­ція, а не укра­їн­ська. Адже ми пе­ре­бу­ва­є­мо в умо­вах зов­ні­шньої агре­сії й на­сам­пе­ред ма­є­мо ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня на­шої еко­но­мі­ки га­зом. А вже по­тім ду­ма­ти про Єв­ро­пу. Ще одна по­зи­ція — на­по­ля­га­ти на пе­ре­не­сен­ні пун­ктів при­йо­му га­зу із за­хі­дно­го на східний кор­дон.

Зу­стріч у Брюс­се­лі — це по­ча­ток багатораундового га­зо­во­го по­єдин­ку, в яко­му Ро­сія на­ма­га­ти­ме­ться до­ти­сну­ти Укра­ї­ну і ля­ка­ти­ме ЄС « стра­шни­ми » на­слід­ка­ми. Це ми вже про­хо­ди­ли під час « зи­мо­во­го па­ке­та».

На­ші пе­ре­го­вір­ни­ки ма­ють по­ка­за­ти, що Укра­ї­на спо­кій­но мо­же об­хо­ди­ти­ся без ро­сій­сько­го га­зу. Але ва­жли­во, щоб ЄС теж про­де­мон­стру­вав по­зи­цію. На жаль, я ду­маю, що Єв­ро­со­юз під­три­має нас, але при цьо­му по­ка­зу­ва­ти­ме паль­цем на єв­ро­пей­ські ком­па­нії, які не хо­чуть змі­ню­ва­ти умо­ви спів­пра­ці з «Газ­про­мом». Тож Єв­ро­ко­мі­сія і на­да­лі уми­ва­ти­ме ру­ки.

То­му та­кти­ка Укра­ї­ни має спря­мо­ву­ва­ти­ся на те, щоб схи­ли­ти на­ших пар­тне­рів до­три­му­ва­ти­ся пар­тнер­ської по­ве­дін­ки. Адже Укра­ї­на (а не Ро­сія) — член Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства, має уго­ду про асо­ці­а­цію з ЄС. То­му Єв­ро­па не по­вин­на за­йма­ти рів­но­від­да­ле­ну по­зи­цію. Єв­ро­со­юз має бу­ти одно­зна­чно на бо­ці Укра­ї­ни. Оскіль­ки цьо­го не бу­ло на пе­ре­го­во­рах під час фор­му­ва­н­ня « зи­мо­во­го па­ке­та » , то він і ви­явив­ся на­пів­про­валь­ним. Сер­гій ЄРМIЛОВ, екс-мі­ністр па­ли­ва та енер­ге­ти­ки:

— Що мо­жуть ка­за­ти пе­ре­го­вір­ни­ки, ко­ли дві сто­ро­ни (РФ та Укра­ї­на) пе­ре­бу­ва­ють у Сток­гольм­сько­му су­ді, а Ро­сія нас ля­кає тим, що при­пи­нить спів­пра­цю, якщо не пла­ти­мо за газ для те­ро­ри­стів у До­не­цькій обла­сті? Є сфор­мо­ва­ні по­зи­ції укра­їн­сько­го уря­ду і ро­сій­ської сто­ро­ни. Во­ни ві­до­мі. Від­но­си­ни між ци­ми сто­ро­на­ми, м’яко ка­жу­чи, не пар­тнерсь- кі. Як­би бу­ли пар­тнер­ські, то Ро­сія на­да­ла б Укра­ї­ні мо­жли­вість пра­цю­ва­ти за нор­маль­ни­ми рин­ко­ви­ми ці­на­ми, які фор­му­ю­ться в Єв­ро­пі, і до­по­мо­гла б під­го­ту­ва­ти­ся до на­сту­пної зи­ми (за­пов­ни­ти під­зем­ні схо­ви­ща, які га­ран­ту­ва­ли б без­пе­ре­бій­ний тран­зит га­зу до ЄС). На­то­мість нам ство­рю­ють рі­зні пе­ре­шко­ди. То­му уря­ду по­трі­бно на­ла­шту­ва­ти­ся на важ­ку пра­цю і ви­шу­ку­ва­ти ре­зер­ви, аби за­пов­ню­ва­ти під­зем­ні схо­ви­ща і го­ту­ва­ти­ся до на­сту­пної зи­ми. Але це пи­та­н­ня не тіль­ки впер­тої по­зи­ції Ро­сії, а й ре­форм, які має впро­ва­джу­ва­ти уряд. Остан­ній по­ки що не хо­че зба­лан­со­ву­ва­ти бю­джет НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». На­то­мість Ка­бмін плу­тає МВФ і єв­ро­пей­ських пар­тне­рів. А вар­то бу­ло б НАКу від­да­ти до­та­ції мі­сце­вим ра­дам і во­ни б роз­по­ча­ли про­гра­ми енер­го­збе­ре­же­н­ня. На­то­мість ре­фор­ма зве­ла­ся до під­ви­ще­н­ня та­ри­фів для на­се­ле­н­ня.

За­раз ба­га­то кри­ти­ку­ють гну­чку по­зи­цію ЄС у три­сто­рон­ніх га­зо­вих пе­ре­го­во­рах із Крем­лем. На мою дум­ку, кра­ї­ни ЄС — спо­жи­ва­чі ро­сій­сько­го га­зу — ро­блять усе, аби ди­вер­си­фі­ку­ва­ти свої дже­ре­ла по­ста­вок енер­го­но­сі­їв. Для цьо­го по­трі­бен час. То­му гну­чка по­зи­ція — це не гра в під­дав­ки, а дії для то­го, щоб ви­гра­ти час і про­ве­сти ім­пор­то­за­мі­ще­н­ня. З ін­шо­го бо­ку, єв­ро­пей­ці чу­до­во ро­зу­мі­ють, що по­трі­бно до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні, але во­ни втом­лю­ю­ться від без­ді­яль­но­сті укра­їн­сько­го уря­ду. І ко­лись ця вто­ма дасть та­ку трі­щи­ну... Як на ме­не, сьо­го­дні для уря­ду ва­жли­во зро­би­ти одне: ство­ри­ти нор­маль­ну ре­фор­ма­тор­ську по­зи­цію і з нею ви­хо­ди­ти до ро­сій­сько­го уря­ду та ЄС. Але по­ки що цьо­го не ро­блять.

«ВАР­ТО ПІД­НЯ­ТИ ПИ­ТА­Н­НЯ СКО­РО­ЧЕ­Н­НЯ ОБ­СЯ­ГІВ ЗА­КУ­ПІВ­ЛІ ГА­ЗУ»

Та­рас БАТЕНКО, член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки:

— На­сам­пе­ред тре­ба від­да­ти на­ле­жне ЄС, який на­ти­снув на «Газ­пром» у жов­тні 2014 ро­ку і до­міг­ся прийня­т­тя «зи­мо­во­го па­ке­та». Але Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція остан­нім ча­сом по­ру­шує ви­ко­на­н­ня цьо­го па­ке­та. Укра­ї­на пра­виль­но зро­би­ла, що звер­ну­ла­ся до Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жно­го су­ду, який по­ста­вить кра­пку в пи­тан­ні ці­ни і ви­ко­на­н­ня га­зо­вих кон­тра­ктів. З чим їха­ти? Укра­ї­на має до­ста­тньо за­па­сів га­зу вла­сно­го ви­до­бу­ва­н­ня і ре­вер­сно­го, щоб спо­кій­но пе­ре­жи­ти лі­тній пе­рі­од. То­му ми не мо­же­мо бу­ти за­ру­чни­ка­ми яко­гось га­зо­во­го кон­тра­кту з Ро­сі­єю під час цих пе­ре­го­во­рів. Під час роз­мо­ви тре­ба від­штов­ху­ва­ти­ся від то­го, що ці­на на газ має бу­ти рин­ко­вою. ЄС має ти­сну­ти да­лі на РФ у рам­ках ці­єї три­сто­рон­ньої гру­пи, бо во­на за­ці­кав­ле­на у спо­кій­но­му тран­зи­ті га­зу че­рез укра­їн­ську те­ри­то­рію. На мій по­гляд, са­ме Єв­ро­па має гра­ти пер­шу скри­пку на цій зу­стрі­чі. Крім то­го, вар­то по­ру­ши­ти пи­та­н­ня ско­ро­че­н­ня об­ся­гів за­ку­пів­лі га­зу, зни­же­н­ня ці­ни і роз­ра­хун­ку тіль­ки пі­сля йо­го отри­ма­н­ня. Ще один мо­мент за­ли­ша­є­ться по­за ува­гою — йде­ться про вла­сні енер­ге­ти­чні по­ту­жно­сті. Якщо при­віль­но бу­ду­ва­ти га­зо­ви­до­був­ну по­лі­ти­ку, то Укра­ї­на мо­же від­мо­ви­ти­ся за п’ять ро­ків від ро­сій­сько­го га­зу. На жаль, уряд сут­тє­во під­ви­щив у гру­дні 2014 ро­ку рен­тні став­ки, чим ли­ше по­гір­шив умо­ви для га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній. І це по­зна­чи­ло­ся на то­му, що при­ва­тний ін­ве­стор іде з рин­ку, а свер­дло­ви­ни, які пра­цю­ють на гли­би­ні до п’яти і біль­ше п’яти кі­ло­ме­трів, за­кри­ва­ю­ться. Це втра­та міль­йон­них ін­ве­сти­ції. Ду­маю, слід по­вер­ну­ти­ся до ці­єї те­ми, то­ді по­зи­ції Укра­ї­ни на всіх га­зо­вих пе­ре­го­во­рах бу­дуть мі­цні­ши­ми.

МИ­ХАЙ­ЛО ГОН­ЧАР

ТА­РАС БАТЕНКО

СЕР­ГІЙ ЄРМIЛОВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.