У ко­го із пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів дер­жа­ва за­бе­ре пен­сію?

З 1 кві­тня за­пра­цює уря­до­вий за­кон про вне­се­н­ня змін до пен­сій­но­го за­ко­но­дав­ства

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ВУкра­ї­ні на­був чин­но­сті (опу­блі­ко­ва­но в уря­до­вій пре­сі. — Ред.) уря­до­вий за­кон про вне­се­н­ня змін до пен­сій­но­го за­ко­но­дав­ства, який ухва­ле­но пар­ла­мен­том і під­пи­са­но Пре­зи­ден­том.

За­зна­че­ний за­кон пе­ред­ба­чає змі­ну за­ко­но­дав­чих норм, що ре­гу­лю­ють пи­та­н­ня пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня за трьо­ма основ­ни­ми бло­ка­ми: ско­ро­че­н­ня пен­сій пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам, тим­ча­со­ве ска­су­ва­н­ня ви­пла­ти пен­сій пра­ців­ни­кам, які обі­йма­ють спе­ці­аль­ні по­са­ди, а та­кож змі­ну умов ви­хо­ду на пен­сію для гро­ма­дян, які ма­ють пра­во на так зва­ну «піль­го­ву» пен­сію.

Пер­ший блок сто­су­є­ться ви­пла­ти пен­сій пен­сіо­не­рам, які пра­цю­ють на «спе­ці­аль­них» по­са­дах. Зокре­ма це сто­су­є­ться дер­жав­них слу­жбов­ців, про­ку­ро­рів, суд­дів, на­ро­дних де­пу­та­тів, де­яких ін­ших ка­те­го­рій пра­ців­ни­ків. Змі­ни, які вне­се­но до 14 «пен­сій­них» за­ко­нів, пе­ред­ба­ча­ють, що у пе­рі­од ро­бо­ти на за­зна­че­них по­са­дах при­зна­че­ні пен­сії не ви­пла­чу­ють до звіль­не­н­ня з ро­бо­ти. При цьо­му не має зна­че­н­ня вид пен­сії та за­кон, згі­дно з яким її при­зна­че­но.

Во­дно­час пен­сіо­нер має пра­во ви­бо­ру: про­дов­жу­ва­ти пра­цю­ва­ти на «спец по­са­ді» та отри­му­ва­ти за­ро­бі­тну пла­ту, чи звіль­ни­ти­ся з по­са­ди і отри­му­ва­ти пен­сію.

За­зна­че­на нор­ма не по­ши­рю­є­ться на ін­ва­лі­дів І та ІІ груп, ін­ва­лі­дів вій­ни ІІІ гру­пи, уча­сни­ків бо­йо­вих дій, чле­нів сі­мей вій­сько­во­слу­жбов­ців, уча­сни­ків Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. Всі во­ни на будь-якій ро­бо­ті отри­му­ва­ти­муть при­зна­че­ну пен­сію пов­ним об­ся­гом.

Пен­сіо­не­ри-«на­у­ков­ці», які пра­цю­ють на «спе­цпо­са­дах», змо­жуть одер­жу­ва­ти 85% на­ле­жної їм пен­сії, об­чи­сле­ної за за­галь­ни­ми пра­ви­ла­ми.

За­зна­че­ні но­во­вве­де­н­ня сто­су­ва­ти­му­ться май­же 11 ти­ся­чі осіб, які пра­цю­ють на «спе­цпо­са­дах».

До 1 трав­ня по­то­чно­го ро­ку уряд має по­да­ти на роз­гляд до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни за­ко­но­про­ект, який має оста­то­чно усу­ну­ти рі­зні під­хо­ди у пен­сій­но­му за­без­пе­чен­ні. Адже, до ре­чі, окре­ми­ми за­ко­на­ми на цей-та­ки пе­рі­од по­зба­ви­ли пен­сій і пра­цю­ю­чих по­са­до­вих осіб ор­га­нів до­хо­дів та збо­рів (по­да­тків­ців та ми­тни­ків). Від­по­від­ні по­прав­ки вне­суть до ст. 344 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та ст. 588 Ми­тно­го ко­де­ксу, по­яснює кон­суль­тант га­зе­ти «Все про бух­гал­тер­ський облік» Ві­та­лій Прокопенко в ма­те­рі­а­лі «Що й ко­му при­не­се пен­сій­на ре­фор­ма».

Дру­гий блок сто­су­є­ться по­ряд­ку ви­пла­ти пен­сій ін­шим ка­те­го­рі­ям пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів. Для них пе­ред­ба­че­но, що у пе­рі­од ро­бо­ти ви­пла­чу­є­ться 85% при­зна­че­но­го роз­мі­ру пен­сії. Це сто­су­є­ться ли­ше пен­сіо­не­рів, пен­сія яких пе­ре­ви­щує 1,5 ра­зу роз­мі­ру про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му (1 218 гри­вень) вста­нов­ле­но­го для осіб, які втра­ти­ли пра­це­зда­тність, а са­ме — 1 423,5 грн. Пен­сії, що при­зна­че­но в роз­мі­рі мен­ше 1 423,5 грн, пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам ви­пла­чу­ю­ться у пов­но­му об­ся­зі.

У пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів, у яких роз­мір пен­сії по­над 1 423,5 грн і яким пен­сію ви­пла­чу­ва­ти­муть на рів­ні 85%, у будь-яко­му ви­пад­ку роз­мір пен­сії до ви­пла­ти ста­но­ви­ти­ме не мен­ше 1 423,5 грн. Тоб­то мо­жуть «зні­ма­ти» не всі 15%, а якусь «ча­сти­ну».

Ця нор­ма ді­я­ти­ме до 1 сі­чня 2016 ро­ку та сто­су­ва­ти­ме­ться 659 ти­ся­чі пен­сіо­не­рів, або 5,45% їх за­галь­ної чи­сель­но­сті.

Тре­тій блок сто­су­є­ться змі­ни умов при­зна­че­н­ня пен­сій на піль­го­вих умо­вах та за ви­слу­гу ро­ків. За­кон пе­ред- ба­чає, що пра­во на піль­го­ву пен­сію ма­ють пра­ців­ни­ки, зайня­ті пов­ний ро­бо­чий день на під­зем­них ро­бо­тах, ро­бо­тах у шкі­дли­вих і осо­бли­во шкі­дли­вих умо­вах, які до­ся­гли 50 ро­ків (чо­ло­ві­ки) і 45 ро­ків (жін­ки), ма­ють стаж ро­бо­ти 25 ро­ків (чо­ло­ві­ки) і не мен­ше 20 ро­ків (жін­ки).

Во­дно­час, згі­дно із за­ко­ном, піль­го­вий стаж для жі­нок під­ви­щу­ва­ти­ме­ться на шість мі­ся­ців що­ро­ку.

На п’ять ро­ків по­ета­пно про­тя­гом 10 ро­ків (що­ро­ку на шість мі­ся­ців) змі­ню­є­ться три­ва­лість за­галь­но­го ста­жу ро­бо­ти, не­об­хі­дно­го для при­зна­че­н­ня пен­сії за ви­слу­гу ро­ків, а для окре­мих ка­те­го­рій пра­ців­ни­ків — не­об­хі­дної ви­слу­ги ро­ків. Це сто­су­є­ться, зокре­ма, ро­бі­тни­ків ло­ко­мо­тив­них бри­гад, пра­ців­ни­ків на по­льо­вих гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­них ро­бо­тах, ро­бі­тни­ків на лі­со­за­го­тів­лях і лі­со­спла­ві, плав­скла­ду фло­ту, пра­ців­ни­ків осві­ти та охо­ро­ни здо­ров’я, ар­ти­стів та ін­ших.

Та­ким чи­ном, до 1 кві­тня 2024 ро­ку піль­го­вий стаж для при­зна­че­н­ня пен­сії бу­де під­ви­ще­но до 25 ро­ків.

При цьо­му, умо­ви при­зна­че­н­ня пен­сій за ви­слу­гу ро­ків у ча­сти­ні три­ва­ло­сті ра­ні­ше на­бу­то­го спе­ці­аль­но­го ста­жу за­ли­ша­ю­ться не­змін­ним.

На­при­клад: вчи­тель, лі­кар, які на 1 кві­тня 2015 ро­ку від­пра­цю­ва­ли по 25 ро­ків, змо­жуть у будь-який час пі­сля звіль­не­н­ня з ро­бо­ти ско­ри­ста­ти­ся сво­їм пра­вом та при­зна­чи­ти пен­сію за ви­слу­гу ро­ків.

Змі­ни умов при­зна­че­н­ня піль­го­вих пен­сій та пен­сій за ви­слу­гу ро­ків тор­кну­ться ли­ше но­вих пен­сіо­не­рів — орі­єн­тов­но 27,9 тис. осіб, з яких 23,3 тис. — жін­ки.

Та­кож на піль­го­ву пен­сію ма­ють пра­во пра­ців­ни­ки, зайня­ті пов­ний ро­бо­чий день на ро­бо­тах у шкі­дли­вих і важ­ких умо­вах. Пе­ре­лік та­ких про­фе­сій ви­зна­чає Ка­бі­нет Мі­ні­стрів. Вік ви­хо­ду на пен­сію для та­ких пра­ців­ни­ків ста­но­вить 55 ро­ків, а стаж — 30 ро­ків (чо­ло­ві­ки) і 25 ро­ків (жін­ки), пе­ре­дає УНІАН.

Тим пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам, які че­рез змі­ни у за­ко­но­дав­стві прийня­ли рі­ше­н­ня за­ли­ши­ти ро­бо­ту, вар­то бу­ло б на­пи­са­ти за­яву на звіль­не­н­ня до 20 бе­ре­зня, щоб ма­ти змо­гу з кві­тня отри­му­ва­ти пен­сію у то­му ж роз­мі­рі, що й до­сі. Пі­сля звіль­не­н­ня їм по­трі­бно звер­ну­ти­ся з тру­до­вою книж­кою у Пен­сій­ний фонд. І згі­дно з за­ко­ном із 1 кві­тня їм від­нов­лять ви­пла­ту пен­сії. Не вар­то хви­лю­ва­ти­ся й тим, хто не встиг звіль­ни­ти­ся до ці­єї да­ти, чи спо­ча­тку ви­рі­шив пра­цю­ва­ти й на­да­лі, а по­тім пе­ре­ду­мав. У будь-яко­му ра­зі ви­пла­ту пен­сії від­нов­лять з да­ти за­пи­су про звіль­не­н­ня у тру­до­вій книж­ці.

Ста­тус пен­сіо­не­ра — пра­цю­ю­чий чи не­пра­цю­ю­чий і, від­по­від­но, роз­мір пен­сії до ви­пла­ти ор­га­ни Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни ви­зна­чать за ма­те­рі­а­ла­ми пен­сій­них справ та да­ни­ми си­сте­ми пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку. На­да­ва­ти ор­га­нам Пен­сій­но­го фон­ду окре­мо до­ку­мен­ти не­об­хі­дно ли­ше тим пен­сіо­не­рам, хто своє­ча­сно не виконав пе­ред­ба­че­не за­ко­ном зо­бов’яза­н­ня про­тя­гом де­ся­ти днів по­ін­фор­му­ва­ти ор­га­ни фон­ду про пра­це­вла­шту­ва­н­ня/звіль­не­н­ня з ро­бо­ти.

Якщо до­ку­мен­ти про звіль­не­н­ня з ро­бо­ти бу­де надано пі­сля 1 кві­тня, то ви­пла­ту пен­сії бу­де про­ве­де­но пов­ним об­ся­гом за весь пе­рі­од, ко­ли пен­сіо­нер вже не пра­цю­вав.

Якщо до­ку­мен­тів про пра­це­вла­шту­ва­н­ня, зокре­ма на «спе­цпо­са­ду», пен­сіо­нер не на­дасть, факт ро­бо­ти все одно обов’яз­ко­во бу­де вста­нов­ле­но пі­зні­ше за да­ни­ми си­сте­ми пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку. У цьо­му ви­пад­ку пен­сіо­нер має по­вер­ну­ти на­дмі­ру ви­пла­че­ну су­му пен­сії.

Ви­ще­за­зна­че­ні змі­ни пен­сій­но­го за­ко­но­дав­ства сто­су­ю­ться за­га­лом, за да­ни­ми Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни, що­най­біль­ше 700 тис. осіб. Ре­шта 11,5 млн пен­сіо­не­рів отри­му­ва­ти­муть свої пен­сії, як і ра­ні­ше, у пов­но­му об­ся­зі за вста­нов­ле­ним гра­фі­ком.

ЩО БУ­ДЕ З ПЕН­СІ­Я­МИ ПІ­СЛЯ 1 СІ­ЧНЯ 2016 РО­КУ?

Як за­зна­ча­лось ви­ще, дію та­ких змін до за­ко­но­дав­ства обме­же­но 1 сі­чня 2016 ро­ку. Пі­сля ці­єї да­ти у ра­зі за­ли­ше­н­ня на ро­бо­ті пен­сії тим, ко­му їх при­зна­чи­ли згі­дно зі спец­за­ко­на­ми, пла­ти­ти­муть. Але їх пе­ре­ра­ху­ють згі­дно за­ко­ну про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня. А це озна­чає, що роз­мір пен­сії змен­ши­ться. Тоб­то дер­жа­ва по­дба­ла про те, щоб з на­сту­пно­го ро­ку не по­зба­ви­ти зов­сім ці ка­те­го­рії пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів пен­сії, а пла­ти­ти її по мі­ні­му­му. Та­кий роз­мір пен­сії бу­де до­ти, до­ки пен­сіо­нер пра­цю­ва­ти­ме. Якщо ж він звіль­ни­ться з ро­бо­ти, у ньо­го бу­де та­кий же роз­мір пен­сії, який йо­му вста­нов­лю­ва­ли при ви­хо­ді на за­слу­же­ний від­по­чи­нок.

P.S. Ма­те­рі­ал під­го­тов­ле­но на осно­ві офі­цій­них роз’яснень Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни. «День», на про­ха­н­ня на­ших по­стій­них чи­та­чів, ще на­ді­слав за­пит що­до «опо­да­тку­ва­н­ня» пен­сій по­за­шта­тним ав­то­рам ЗМІ. Від­по­відь опу­блі­ку­є­мо в на­сту­пних но­ме­рах на­шої га­зе­ти.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

НА ОБЛІ­КУ ПЕ­РЕ­БУ­ВА­ЮТЬ ВСЬО­ГО 2,666242 МІЛЬ­ЙО­НА ПРА­ЦЮ­Ю­ЧИХ ПЕН­СІО­НЕ­РІВ, ЦЕ — 21,9% ЗА­ГАЛЬ­НОЇ ЧИ­СЕЛЬ­НО­СТІ ПЕН­СІО­НЕ­РІВ. СЕ­РЕ­ДНІЙ РОЗ­МІР ПЕН­СІЇ ТА­КИХ ОСІБ — 1 759,26 ГРН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.