У Ту­реч­чи­ні стар­ту­ва­ло бу­дів­ни­цтво га­зо­про­во­ду TANAP

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У ту­ре­цькій про­він­ції Карс стар­ту­ва­ло бу­дів­ни­цтво Тран­са­на­то­лій­сько­го га­зо­про­во­ду (TANAP), пе­ре­дає УНН з по­си­ла­н­ням на ІА «Но­во­сти-Азер­бай­джан». По­ки що ві­до­мо, що про­ект вар­ті­стю 10 мі­льяр­дів до­ла­рів при­зна­че­ний для транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу з азер­бай­джан­сько­го ро­до­ви­ща в Ту­реч­чи­ну і Єв­ро­пу. В рам­ках про­е­кту TANAP пла­ну­є­ться по­бу­ду­ва­ти си­сте­му га­зо­про­во­дів, яка про­стя­гне­ться від гру­зин­сько-ту­ре­цько­го до ту­ре­цько-гре­цько­го кор­до­ну. По­тім га­зо­про­від прой­де по дну Адрі­а­ти­чно­го мо­ря до Іта­лії. Йо­го за­галь­на про­тя­жність ста­но­ви­ти­ме 1850 кі­ло­ме­трів і ма­ти­ме про­пу­скну спро­мо­жність 16 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Із них 10 мі­льяр­дів бу­дуть транс­пор­ту­ва­ти в Єв­ро­пу, а 6 — до Ту­реч­чи­ни. По­ста­ча­н­ня га­зу пла­ну­ють роз­по­ча­ти вже в се­ре­ди­ні 2018 ро­ку. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що до 2023 ро­ку по­ту­жність TANAP зро­сте до 23 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів, а ще за три ро­ки збіль­ши­ться до 31 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів. На­га­да­є­мо, що тру­бо­про­від че­рез Ту­реч­чи­ну зби­ра­є­ться бу­ду­ва­ти і Ро­сія. Так зва­ний «Ту­ре­цький по­тік» зби­ра­ю­ться про­кла­сти по дну Чор­но­го мо­ря в єв­ро­пей­ську ча­сти­ну Ту­реч­чи­ни. На ту­ре­цько-гре­цько­му кор­до­ні пе­ред­ба­ча­є­ться по­бу­ду­ва­ти га­зо­вий хаб, че­рез який «бла­ки­тне па­ли­во» транс­пор­ту­ва­ти­муть до Єв­ро­пи. На­га­да­є­мо, що 2013 ро­ку Укра­ї­на ви­слов­лю­ва­ла на­мі­ри ін­ве­сту­ва­ти у бу­дів­ни­цтво га­зо­про­во­ду TANAP.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.