Ка­бмін: «Зби­тки від ане­ксії Кри­му — по­над триль­йон гри­вень»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це по­ві­дом­ляє DW. Як пи­ше ви­да­н­ня, у бе­ре­зні 2014 ро­ку Ро­сія в по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва здій­сни­ла ане­ксію Кри­му. З то­го ча­су їй зна­до­бив­ся май­же рік, щоб про­ве­сти пе­ре­роз­по­діл вла­сно­сті. Як за­яви­ла са­мо­про­го­ло­ше­на вла­да Кри­му, з 1 бе­ре­зня 2015 ро­ку пе­ре­лік «на­ціо­на­лі­зо­ва­них» об’єктів не мо­же бу­ти до­пов­не­но. Ще 27 лю­то­го бу­ло ухва­ле­но одра­зу 13 рі­шень, яки­ми від­чу­же­но низ­ку об’єктів вла­сно­сті. За рік, як за­зна­че­но у за­яві МЗС, опри­лю­дне­ній 17 бе­ре­зня, у Кри­му не­за­кон­но на­ціо­на­лі­зо­ва­но 400 укра­їн­ських під­при­ємств, за­хо­пле­но 18 га­зо­вих ро­до­вищ. Се­ред най­біль­ших «на­ціо­на­лі­зо­ва­них» пі­сля ане­ксії під­при­ємств — «Чор­но­мор­на­фто­газ». Як за­яв­ляв прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк, са­мо­про­го­ло­ше­ною вла­дою Кри­му кон­фі­ско­ва­но по­над два мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів га­зу, який на­ле­жав Укра­ї­ні. У трав­ні го­ло­ва уря­ду оці­ню­вав від­чу­же­ну вла­сність у «со­тні мі­льяр­дів до­ла­рів». То­ді Яце­нюк по­обі­цяв звер­ну­ти­ся з цьо­го при­во­ду до Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жно­го су­ду. Але Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра Укра­ї­ни ли­ше в жов­тні роз­по­ча­ла про­ва­дже­н­ня за фа­ктом за­во­ло­ді­н­ня май­ном «Чор­но­мор­на­фто­га­зу». Го­ло­ва екс­пер­тної ра­ди при Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни Ге­ор­гій Ло­гвин­ський по­ві­до­мив DW, що, за по­пе­ре­днім ви­снов­ком, зби­тки ста­нов­лять 1,2 триль­йо­на гри­вень. «Цю су­му бу­де зна­чно збіль­ше­но», — за­зна­чив він і до­дав, що це да­ні за по­над чо­тир­ма ти­ся­ча­ми під­при­ємств, мі­жві­дом­ча ро­бо­ча гру­па Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни про­дов­жує ана­лі­зу­ва­ти втра­ти. «Йде­ться про вар­тість акти­вів та втра­ти, пов’яза­ні з на­дра­ми, з ве­де­н­ням бі­зне­су. Ми бу­де­мо від­шко­до­ву­ва­ти, зокре­ма й не­до­о­три­ма­ні при­бу­тки», — уто­чнив Ло­гвин­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.