Укр­транс­газ: «Більш ніж 80% ім­пор­то­ва­но­го га­зу на­ді­йшло з Єв­ро­пи»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Від по­ча­тку бе­ре­зня з Єв­ро­пи до Укра­ї­ни на­ді­йшло 632 міль­йо­ни ку­бо­ме­трів при­ро­дно­го га­зу. Про це по­ві­дом­ляє УНН з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу ПАТ «Укр­транс­газ». Та­кі об­ся­ги по­ста­ча­н­ня ста­нов­лять 81% від за­галь­но­го об­ся­гу ім­пор­то­ва­но­го га­зу до Укра­ї­ни. За пер­ші два ти­жні цьо­го мі­ся­ця най­біль­ше бла­ки­тно­го па­ли­ва на­ді­йшло з те­ри­то­рії Сло­вач­чи­ни — 568 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів За опе­ра­тив­ною ін­фор­ма­ці­єю га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми Укра­ї­ни, ста­ном на 06.00 18 бе­ре­зня, при­ро­дний газ з те­ри­то­рії Єв­ро­пи над­хо­дить у ре­жи­мі — 45,4 міль­йо­на ку­бо­ме­трів на до­бу. Зокре­ма, зі Сло­вач­чи­ни — 38,1 міль­йо­на ку­бо­ме­трів, Угор­щи­ни — 7,3 міль­йо­на ку­бо­ме­трів. Усьо­го з по­ча­тку по­то­чно­го ро­ку з те­ри­то­рії Єв­ро­пи бу­ло ім­пор­то­ва­но май­же 3 мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів при­ро­дно­го га­зу, за­зна­ча­ють в Укр­транс­га­зі. На­га­да­є­мо, що 11 бе­ре­зня в ефі­рі одно­го з укра­їн­ських те­ле­ка­на­лів го­ло­ва НАК «На­фто­газ-Укра­ї­ни» Ан­дрій Ко­бо­лєв за­явив, що цьо­го ро­ку час­тка ро­сій­сько­го га­зу в за­галь­но­му об­ся­зі ім­пор­то­ва­но­го бла­ки­тно­го па­ли­ва не пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме 40%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.