Оща­дбанк по­вер­не со­бі по­над 100 міль­йо­нів гри­вень із крим­ських під­при­ємств

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Зав­дя­ки про­ку­ра­ту­рі АР Крим, на ко­ристь Укра­ї­ни з не­до­бро­со­ві­сних бор­жни­ків стя­гну­то 109 міль­йо­нів гри­вень. Про це УНН по­ві­до­ми­ли у прес-слу­жбі ГПУ. От­же, Го­спо­дар­ський суд Ки­їв­ської обла­сті пов­ні­стю за­до­воль­нив по­зов­ні ви­мо­ги ПАТ «Дер­жав­ний оща­дний банк Укра­ї­ни» до при­ва­тних то­ва­риств про стя­гне­н­ня сум, екві­ва­лен­тних 109 міль­йо­нів гри­вень. Су­дом бу­ло вста­нов­ле­но, що між ПАТ «Дер­жав­ний оща­дний банк Укра­ї­ни» та дво­ма при­ва­тни­ми то­ва­ри­ства­ми, роз­та­шо­ва­ни­ми на те­ри­то­рії АР Крим, 2011 ро­ку укла­де­но кре­ди­тні до­го­во­ри на су­му май­же 7 міль­йо­нів до­ла­рів. На­то­мість по­зи­чаль­ни­ки пі­сля ане­ксії Кри­му Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю від­мо­ви­ли­ся по­вер­та­ти бан­ку на­да­ні ко­шти, не спла­чу­ва­ли від­со­тки та ко­мі­сій­ну ви­на­го­ро­ду, чим спри­чи­ни­ли дер­жав­ній уста­но­ві зна­чні зби­тки та сут­тє­во ускла­дни­ли її мо­жли­во­сті пов­но­цін­но здій­сню­ва­ти по­кла­де­ні на неї фун­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.