Та­ри­фи на во­ду зро­стуть

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКУ), че­рез зро­ста­н­ня вар­то­сті еле­ктро­енер­гії сьо­го­дні ухвалить рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на во­ду для на­се­ле­н­ня. Про це у «Фейс­бу­ці» по­ві­до­мив член НКРЕКУ Ан­дрій Ге­рус, по­ві­дом­ляє УНН. «На за­сі­дан­ні в че­твер бу­де­мо при­йма­ти рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на во­ду для на­се­ле­н­ня. Та­ка не­об­хі­дність ви­ни­кла в ре­зуль­та­ті зро­ста­н­ня вар­то­сті еле­ктро­енер­гії на 30% із лі­та ми­ну­ло­го ро­ку», — на­пи­сав він. Крім цьо­го, за сло­ва­ми Ге­ру­са, во­до­ка­на­ли про­стро­чи­ли пла­те­жі за кре­ди­та­ми. «Уже про­стро­че­на за­бор­го­ва­ність во­до­ка­на­лів пе­ред ЄБРР, Сві­то­вим бан­ком — на су­му вже близь­ко одно­го мі­льяр­да гри­вень. В основ­но­му, че­рез де­валь­ва­цію і стрім­ко зро­ста­ю­чу ці­ну на еле­ктро­енер­гію, яка ся­гає 50% від со­бі­вар­то­сті во­ди», — за­зна­чив член НКРЕКУ. Во­дно­час Ге­рус не уто­чнив, про яке під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на во­ду для на­се­ле­н­ня йде­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.