Ро­сія від­нов­лює тор­гів­лю з Гре­ці­єю, Кі­пром та Угор­щи­ною

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Го­ло­ва Фе­де­раль­ної слу­жби з ве­те­ри­нар­но­го і фі­то­са­ні­тар­но­го на­гля­ду Ро­сії Сер­гій Дан­кверт за­явив, що Ро­сія від­нов­лює тор­го­вель­ні від­но­си­ни з Гре­ці­єю, Кі­пром та Угор­щи­ною. Про це УНН по­ві­дом­ляє з по­си­ла­н­ням на «Поль­ське ра­діо». Мо­сква від­но­ви­ла спів­пра­цю з ци­ми трьо­ма кра­ї­на­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, оскіль­ки во­ни ви­сту­па­ють за ска­су­ва­н­ня ан­ти­ро­сій­ських сан­кції, за­зна­ча­ють поль­ські ЗМІ. На­га­да­є­мо, Ро­сія вве­ла ем­бар­го на по­став­ки про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня для всіх кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку. Та­ке рі­ше­н­ня ста­ло від­по­від­дю Мо­скви на сан­кції ЄС пі­сля ане­ксії Кри­му. Те­пер Ро­сія роз­гля­дає час­тко­ве зня­т­тя ем­бар­го, і, як ого­ло­сив Рос­сіль­го­спна­гляд, пер­ши­ми на ро­сій­ський ри­нок по­вер­ну­ться про­ду­кти з Греції, Кі­пру й Угор­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.