«ДЛЯ МЕ­НЕ ЛІ­НА КО­СТЕН­КО — СИМ­ВОЛ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ВІ­ДРО­ДЖЕ­Н­НЯ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Сер­гій ЙОСИПЕНКО, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, за­ві­ду­вач від­ді­лу істо­рії фі­ло­со­фії Укра­ї­ни Ін­сти­ту­ту фі­ло­со­фії ім. Г. Ско­во­ро­ди НАН Укра­ї­ни:

— Для ме­не, як і для ба­га­тьох, хто жив у ра­дян­ський пе­рі­од, Лі­на Ко­стен­ко за­ли­ша­є­ться не­за­пля­мо­ва­ною со­ві­стю на­ції. Ма­буть, ду­же скла­дно бу­ти по­е­те­сою та во­дно­час гро­ма­дя­ни­ном, не під­да­ва­ти­ся спо­ку­сам ан­га­жу­ва­н­ня в рі­зні по­лі­ти­чні ру­хи, в сьо­го­ден­ні про­це­си, збе­рі­га­ти пев­ну ди­стан­цію та во­дно­час під­три­му­ва­ти зв’язок з Укра­ї­ною в ці­ло­му, з пев­ним уяв­ле­н­ням про кра­ї­ну, якою во­на бу­ла вчо­ра, є сьо­го­дні і бу­де зав­тра. Існує дав­ня дис­ку­сія про рі­зні ти­пи ін­те­ле­кту­а­лів, ан­га­жо­ва­них у жи­т­тя сво­єї кра­ї­ни. Лі­на Ко­стен­ко — аб­со­лю­тно осо­бли­вий тип. Це — по­е­те­са, ан­га­жу­ван­ню якої не вла­сти­ва ско­ро­ми­ну­ща сьо­го­ден­ність, — во­на під­три­мує зв’язок ні­би з са­мою іде­єю Укра­ї­ни, яка — по­над усе. Лі­на Ва­си­лів­на про­хо­дить че­рез рі­зні ви­про­бу­ва­н­ня, завжди за­ли­ша­ю­чись со­бою. Це — справ­жня мис­тки­ня, ко­тра збе­рі­гає ці­лі­сне уяв­ле­н­ня про по­е­зію, не роз­мі­ню­ю­чи її на сьо­го­ден­ний успіх. Та­кі по­ста­ті, з одно­го бо­ку, ви­кли­ка­ють у пу­блі­ки ша­ле­ний ен­ту­зі­азм, а з дру­го­го — спри­йма­ю­ться з пев­ни­ми скла­дно­ща­ми. Адже су­спіль­ству завжди вла­сти­ва рі­зна тем­пе­ра­ту­ра, во­но змі­нює свій на­стрій. Лю­ди ж, на зра­зок Лі­ни Ко­стен­ко, завжди за­ли­ша­ю­ться іден­ти­чни­ми со­бі й сво­їм іде­ям. Як і в ба­га­тьох ро­ве­сни­ків, мій пер­ший сві­до­мий кон­такт із по­е­зі­єю Лі­ни Ко­стен­ко при­пав на дру­гу по­ло­ви­ну 1980-х, на до­бу не­смі­ли­во­го укра­їн­сько­го ві­дро­дже­н­ня. То­ді ще не мо­жна бу­ло хо­ди­ти з укра­їн­ською сим­во­лі­кою, хо­ча ми, сту­ден­ти, — про­бу­ва­ли. Мо­жли­во, цей кон­такт був де­що ро­ман­ти­чним, але, втім, над­зви­чай­но ва­жли­вим для лю­дей мо­го по­ко­лі­н­ня, адже в ко­жно­го по­ко­лі­н­ня — своя історія зна­йом­ства з Лі­ною Ко­стен­ко. Одним із сим­во­лів то­ді­шньо­го укра­їн­сько­го ві­дро­дже­н­ня бу­ла по­е­зія — Лі­на Ко­стен­ко, Ва­силь Стус та ін­ші. По­е­зія ще з ча­сів Ко­тля­рев­сько­го та Шевченка завжди бу­ла пер­шим «про­лі­ском» укра­їн­сько­го ві­дро­дже­н­ня. Лі­на Ко­стен­ко не ма­ла по­лі­ти­чної про­гра­ми, не ви­го­ло­шу­ва­ла га­сел, але во­на вті­лю­ва­ла ідею Укра­ї­ни — жи­вої, ду­хов­но здо­ро­вої та ці­лі­сної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.