«ЇЇ ПИ­СЬМО КЛА­СИ­ЧНЕ — ЗА СВО­ЄЮ ЯСНІ­СТЮ ТА ЧІТКІСТЮ, А МИ­СЛЕ­Н­НЯ МО­ДЕР­НЕ — У СВО­ЇЙ СКЛА­ДНО­СТІ ТА ГЛИ­БИ­НІ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Іван ДЗЮ­БА, лі­те­ра­ту­ро­зна­вець, кри­тик, гро­мад­ський ді­яч, ди­си­дент, Ге­рой Укра­ї­ни, ака­де­мік НАНУ:

— Про Лі­ну Ко­стен­ко го­во­ри­ти скла­дно, бо на­ді мною тя­жіє те, що вже бу­ло ска­за­но-на­пи­са­но ра­ні­ше, адже я ба­га­то про неї пи­сав. Лі­ну Ва­си­лів­ну я знаю осо­би­сто. На­ше зна­йом­ство три­ває вже близь­ко ші­ст­де­ся­ти ро­ків й по­ча­ло­ся в 50-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Все моє лі­те­ра­тур­не і су­спіль­не жи­т­тя пов’яза­не з актив­ною при­су­тні­стю Лі­ни Ко­стен­ко на­віть то­ді, ко­ли во­на зму­ше­на бу­ла мов­ча­ти, ко­ли її тво­ри не дру­ку­ва­ли. Але все одно її ду­хов­на при­су­тність, її гро­ма­дян­ські й ети­чні орі­єн­ти­ри від­чу­ва­ли­ся всі­ма на­ми, хто був при­че­тний до укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. Чим ме­ні ще до­ро­га ця по­е­зія, крім гро­ма­дян­ської че­сно­сті, твер­до­сті по­зи­ції, так це сво­їм есте­ти­чним рів­нем. Це, я ска­зав би, та­ка про­зора гли­би­на — ко­ли по­єд­на­ні кла­си­чне пи­сьмо і мо­дер­не ми­сле­н­ня. Пи­сьмо кла­си­чне — за сво­єю ясні­стю та чіткістю, а ми­сле­н­ня мо­дер­не — у сво­їй скла­дно­сті та гли­би­ні. Во­ни утво­рю­ють справ­жню гар­мо­нію. «Гар­мо­нія крізь ту­гу ди­со­нан­сів», —є у Лі­ни десь та­кі сло­ва. У цій по­е­зії жи­ве весь дра­ма­тизм на­шо­го су­ча­сно­го жи­т­тя і на­шої істо­рії. Ра­зом з тим, іде­ться про гар­мо­нію осо­би­сто­сті, яка опа­но­вує цей дар, во­на не при­гні­че­на ре­аль­ні­стю, во­на на­дає їй ці­лі­сне осми­сле­н­ня. Все, що за­раз від­бу­ва­є­ться, пе­ре­жи­ва­є­ться ко­жним ду­же тяж­ко, оче­ви­дно, Лі­ною Ва­си­лів­ною так са­мо. Ду­маю, ви­хо­дя­чи з усі­єї її твор­чо­сті, по­гляд Лі­ни Ко­стен­ко на все це бу­де гір­кий, сум­ний, у чо­мусь тра­гі­чний, але не роз­па­чли­вий у сво­їй си­лі та си­лі на­шо­го на­ро­ду. Так ме­ні зда­є­ться, але — по­ба­чи­мо, по­слу­ха­є­мо її са­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.