«КО­ЛИ ВАЖ­КО НА ДУ­ШІ, ЗВЕР­ТА­Ю­СЯ ДО НЕВМИРУЩОЇ «МАРУСІ ЧУ­РАЙ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Сві­тла­на ТИХАН, бі­бліо­те­кар­ка, Оде­са:

— Пла­не­та Лі­ни Ко­стен­ко для ме­не — це пла­не­та прав­ди і лю­бо­ві. Усі її сло­ва про­ни­за­ні силь­ни­ми по­чу­т­тя­ми до Ба­тьків­щи­ни та на­ро­ду, а біль­шої си­ли за лю­бов не­має. Твор­чість Лі­ни Ко­стен­ко — це над­зви­чай­на від­кри­тість, від­вер­тість. Це — історія, це — са­ме жи­т­тя. Во­на ви­хо­вує мо­ло­де по­ко­лі­н­ня справ­жні­ми па­трі­о­та­ми, а не лю­дьми, які ла­дні за­бу­ти те, що є їхньою су­т­тю та на­ціо­наль­ною свя­ти­нею. Сво­єю твор­чі­стю Лі­на Ко­стен­ко від­ро­джує на­ціо­наль­ну ду­хов­ність, бо­ре­ться за пра­ва лю­ди­ни. Во­на — не­по­втор­на.

Ко­жна збір­ка — це справ­жнє яви ще в лі те ра ту рі. Уся по езія та романи чи­та­ю­ться на одно­му по­ди­ху. Мо­єю мрі­єю за­ли­ша­є­ться про­чи­та­ти «За­пи­ски укра­їн­сько­го са­ма­шед­шо­го», що до­сі не вда­ва­ло­ся зро­би­ти. Ко­ли ме­ні важ­ко на ду­ші, ко ли в осо бис то му жит ті трап ля - ються якісь не­га­ра­зди, я звер­та­ю­ся до невмирущої «Марусі Чу­рай», бо в цьо му ро ма ні Лі на Кос тен ко роз­кри­ває ду­шу та важ­ку до­лю жін ки. На од ній із остан ніх пре­скон фе рен цій по ете са ска за ла, що мріє пи­са­ти вір­ші без по­лі­ти­чно­го за­барв­ле­н­ня. Хоч во­на і ка­же, що не хо че бу ти за по лі ти зо ва ною, я вва­жаю, що во­на не мо­же сто­я­ти осто­ронь від то­го, що за­раз від­бу­ва­є­ться в на­шій кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.