«ЛІ­НА ВА­СИ­ЛІВ­НА МО­ГЛА Б БУ­ТИ НОБЕЛІВСЬКИМ ЛА­У­РЕ­А­ТОМ...»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Пе­тро КРА­ЛЮК, пер­ший про­ре­ктор На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія»:

— Лі­на Ва­си­лів­на ста­ла одні­єю зі зна­ко­вих по­ста­тей на­шої куль­ту­ри. Ста­ла всу­пе­реч тій куль­тур­ній по­лі­ти­ці, яка про­во­ди­ла­ся й про­во­ди­ться в Укра­ї­ні. Мо­жли­во, як­би ми ма­ли нор­маль­ну куль­тур­ну по­лі­ти­ку, ім’я по­е­те­си Ко­стен­ко бу­ло б до­бре зна­не за ме­жа­ми на­шої дер­жа­ви. А мо­жли­во, Лі­на Ва­си­лів­на бу­ла б і нобелівським ла­у­ре­а­том. Чо­му б і ні? А так ма­є­мо те, що ма­є­мо. Ма­є­мо та­лант, який сам со­бі про­би­ває до­ро­гу без спри­я­н­ня на­ших дер­жав­них очіль­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.