Київ шу­кає ве­ло­аген­тів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Сто­ли­чна асо­ці­а­ція ве­ло­си­пе­ди­стів роз­по­чи­нає про­ект по­пу­ля­ри­за­ції дво­ко­лі­сно­го транс­пор­ту і шу­кає во­лон­те­рів

Ве­сна. Но­вий се­зон для ве­ло­си­пе­ди­стів роз­по­ча­то. А щоб на ву­ли­цях Ки­є­ва їх з’яви­ло­ся ще біль­ше і ве­ло­си­пед став са­мо­бу­тнім ви­дом мі­сько­го транс­пор­ту, і не тіль­ки че­рез по­до­рож­ча­н­ня про­їзду у гро­мад­сько­му транс­пор­ті чи зро­ста­н­ня цін на паль­не, в Асо­ці­а­ції ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва ви­га­да­ли ці­ка­вий про­ект «Ве­ло­агент Ки­є­ва». Ко­жен, хто має час, си­ли та ба­жа­н­ня, мо­же до­лу­ча­ти­ся до по­пу­ля­ри­за­ції ве­ло­си­пе­ду в мі­сті. Для цьо­го до­ста­тньо ли­ше за­ре­є­стру­ва­ти­ся на сай­ті ор­га­ні­за­ції. Що­ти­жня ку­ра­то­ри про­е­кту бу­дуть над­си­ла­ти еле­ктрон­ною по­штою зав­да­н­ня ве­ло­аген­там.

16 бе­ре­зня пер­ші уча­сни­ки про­гра­ми йо­го вже отри­ма­ли: тре­ба сфо­то­гра­фу­ва­ти се­бе чи дру­зів з ве­ло­си­пе­дом або пі­йма­ти кадр ве­ло­ру­ху у мі­сті і по­ши­ри­ти сві­тли­ну у со­ці­аль­них ме­ре­жах. Зві­сно, щоб яко­мо­га біль­ше лю­дей це по­ба­чи­ли та оці­ни­ли. Це зав­да­н­ня ор- га­ні­за­то­ри на­зи­ва­ють лег­ким, та­ка со­бі про­ба, хто справ­ді зго­ло­си­ться щось ро­би­ти, а не про­сто лай­ка­ти фото. Да­лі — що­ти­жня аген­ти ма­ти­муть но­ві зав­да­н­ня. Які са­ме, нам не роз­по­ві­ли. По­ки що це та­єм­ни­ця. Ме­діа-ку­ра­тор АВК Оле­ся Сто­ро­жук ли­ше окре­сли­ла ймо­вір­не по­ле май­бу­тньої ді­яль­но­сті: по­ши­ре­н­ня ідеї їзди­ти на ро­бо­ту ве­ло­си­пе­дом, по­ши­ре­н­ня рі­зно­ма­ні­тної ін­фор­ма­ції у за­кла­дах хар­чу­ва­н­ня, вста­нов­ле­н­ня ве­ло­пар­ко­вок, за­охо­че­н­ня спів­ро­бі­тни­ків чи ко­лег ви­ру­ша­ти у ве­ло­ман­дрів­ки...

Пів­со­тні ки­ян, які вже зго­ло­си­ли­ся бра­ти участь у про­е­кті, своє пер­ше зав­да­н­ня отри­ма­ли. Те­пер че­ка­є­мо на ре­зуль­та­ти. Оле­ся Сто­ро­жук за­ува­жує, фо­то­гра­фія з ве­ло­си­пе­дом — це ні­би дрі­бни­ця, але це ду­же силь­ний ме­ха­нізм, що біль­ше лю­дей бу­де ба­чи­ти, що ін­ші ко­ри­сту­ю­ться ве­ло­си­пе­дом, то біль­ше ви­ни­ка­ти­ме ба­жа­н­ня і со­бі їзди­ти на ньо­му. «Це все аб­со­лю­тно до­бро­віль­но, не бу­де жо­дних іспи­тів чи ате­ста­цій, але що­мі­ся­ця про­во­ди­ти­ме­мо опи­ту­ва­н­ня і та­ким чи­ном бу­де­мо від­сте­жу­ва­ти, хто і як виконує за- вда­н­ня. Ча­сто лю­ди не зна­ють, з чо­го по­чи­на­ти, то­му ні­чо­го вза­га­лі не ро­блять. От­же, ми роз­ро­би­ли про­гра­му, за до­по­мо­гою якої лю­ди­на до­лу­ча­є­ться і спри­яє по­пу­ля­ри­за­ції ве­ло­си­пе­ду. Ме­ні зда­є­ться, що цей рух уже ви­кли­кав інтерес. До­лу­ча­ти­ся мо­жна на будь-яко­му ета­пі. Ми пла­ну­є­мо да­ва­ти зав­да­н­ня про­тя­гом всьо­го актив­но­го се­зо­ну, про­ект роз­ро­бле­но до жов­тня мі­ся­ця, але бу­де­мо зва­жа­ти на си­ту­а­цію», — до­да­ла Оле­ся.

Для ба­га­тьох ро­вер і справ­ді став дру­гом. І не ли­ше то­му, що хтось до цьо­го зму­сив чи за­лу­чив, а за по­кли­ком сер­ця. Іри­на Бон­да­рен­ко, яка за­раз пра­цює в Асо­ці­а­ції ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва, а ще кіль­ка ро­ків то­му пра­цю­ва­ла у бю­ро жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань «Сві­до­мо», з ве­ло­си­пе­дом на «ти» вже дав­но. Їзди­ла ним на ро­бо­ту ще за­дов­го до пе­ре­хо­ду в АВК. При­га­ду­ю­чи свій шлях від жур­на­лі­сти­ки до екс­пер­та з ве­ло­пи­тань, Іри­на роз­по­від­ає, що по­стій­но її дра­ту­ва­ло, що у Ки­є­ві ні­чо­го не по­кра­щу­є­ться для ве­ло­си­пе­ди­стів. Але ко­ли до «Сві­до­мо» звер­ну­ли­ся акти­ві­сти з АВК із про­ха­н­ням до­по­мог- ти по­ши­ри­ти пев­ну ін­фор­ма­цію, дів­чи­на зро­зумі­ла: її час на­став, по­ра щось ро­би­ти са­мо­стій­но.

— Спо­ча­тку я за­про­по­ну­ва­ла їм, що мо­жу до­по­ма­га­ти пи­са­ти но­ви­ни, прес-ре­лі­зи, по­ши­рю­ва­ти ін­фор­ма­цію. А по­тім втя­гну­ла­ся, при­ду­ма­ла, що мо­жна на­ді­сла­ти ли­сти в су­пер­мар­ке­ти, щоб во­ни вста­но­ви­ли ве­ло­пар­ков­ки, то­ді ми пі­дго­ту­ва­ли хо­ро­шу бро­шу­ру з ін­фор­ма­ці­єю, як це зро­би­ти. Із де­ся­ти су­пер­мар­ке­тів один вста­но­вив ве­ло­пар­ков­ку, до ре­чі, ду­же кла­сну. І це ме­не на­ди­хну­ло ро­би­ти щось да­лі. По­ча­ла все біль­ше втя­гу­ва­ти­ся в цю ор­га­ні­за­цію і з 2012 ро­ку я вже пов­ні­стю тут пра­цюю. Спо­ча­тку за­йма­ла­ся пи­та­н­ня­ми по Ки­є­ву, а зго­дом ми від­кри­ли на­пря­мок на­ціо­наль­ної ро­бо­ти і за­раз кон­суль­ту­є­мо мі­ста Укра­ї­ни що­до ство­ре­н­ня ве­ло­кон­це­пцій. Вла­сне, ми­ну­лої су­бо­ти їзди­ла в Жи­то­мир, ми скла­да­ли там транс­порт­ну мо­дель мі­ста. Збіль­ши­лась, і над­зви­чай­но, кіль­кість во­лон­те­рів, уже є 330 чле­нів ор­га­ні­за­ції і май­же та­ка кіль­кість во­лон­те­рів. Так, кла­сно ви­йшло, — під­су­мо­вує Іри­на свою ве­ло­е­во­лю­цію.

При­бли­зно та­кий шлях мо­же прой­ти ко­жен. Якщо кіль­ка ро­ків то­му у сто­ли­ці бу­ло вкрай ма­ло роз­мов про ве­ло­кон­це­пцію, ве­ло­до­ріж­ки, то за­раз усе це по­тро­ху роз­ви­ва­є­ться, з’яви­ла­ся на­віть по­са­да ве­ло­ра­дни­ка ме­ра. Ро­бо­ти ще ба­га­то, але го­лов­не — по­ча­ти.

І будь­те пиль­ні, мо­жли­во, ве­ло­аген­ти вже є се­ред ва­ших дру­зів чи ко­лег!

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.