Ві­сім міль­йо­нів на... фон­тан

Йо­го не­о­чі­ку­ва­на та не­про­зора ре­кон­стру­кція на Кон­тра­кто­вій пло­щі зу­мо­ви­ла обу­ре­н­ня се­ред ки­ян. Хто і для чо­го це за­ті­яв?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Зе­ле­ний пар­кан для ки­ян — як чер­во­на хус­тка для би­ка в бою то­ре­а­до­рів. Ми­ну­лі ви­хі­дні за­пам’ята­ли­ся мі­стя­нам тим, що бі­ля фон­та­на на Кон­тра­кто­вій пло­щі, ближ­че до кін­це­вих зу­пи­нок трам­ва­їв, з’явив­ся той са­мий зе­ле­ний пар­кан, бру­ків­ку бі­ля ньо­го по­ча­ли роз­би­ра­ти й ви­во­зи­ти. І чо­мусь у тем­ря­ві но­чі. Зго­дом ви­ни­кло сло­во «ре­кон­стру­кція», сто­су­ва­лось во­но і бру­ків­ки, бо ні­би­то по­га­ної яко­сті, й фон­та­на, бо ні­би­то по­тре­бує ви­до­вої змі­ни (хо­ча остан­ню ре­кон­стру­кцію пе­ре­жив 2008 ро­ку), й са­мо­го скве­ру — ні­би­то вза­га­лі дав­но слід за ньо­го взя­тись.

Мі­стя­ни, які щи­ро вбо­лі­ва­ють за істо­ри­чну спад­щи­ну сто­ли­ці, вко­тре зля­ка­ли­ся, що зно­ву взя­ли­ся за свої спра­ви не­за­кон­ні за­бу­дов­ни­ки. То­му ре­а­кція бу­ла емо­цій­ною. Ні­хто ж не роз­по­вів, що є про­ект ре­кон­стру­кції фон­та­на, займе­ться цим при­ва­тна фір­ма вла­сним ко­штом, до червня обіцяє впо­ра­ти­ся з усім-усім. Ця ін­фор­ма­ція ви­плив­ла на-го­ра вже пі­сля бур­хли­вої но­чі на Кон­тра­кто­вій, пал­ких дис­ку­сій між ки­я­на­ми та ко­му­наль­ни­ка­ми, які роз­би­ра­ли бру­ків­ку.

«День» на­ді­слав за­пит до КМДА: що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться на Кон­тра­кто­вій пло­щі, який про­ект тут ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ме­ться, й чо­му спо­ча­тку не по­ін­фор­му­ва­ли про це ки­ян, не про­ве­ли гро­мад­ських слу­хань? На від­по­відь ще очі­ку­є­мо.

МЕ­РІЯ ПРО­ПО­НУЄ «ФІ­ЛО­СОФ­СЬКИЙ ФОН­ТАН СКО­ВО­РО­ДИ» І ЗО­НУ WI-FI. КИ­Я­НИ НЕ ХО­ЧУТЬ

До­бре, що роз’ясни­ти си­ту­а­цію ки­я­нам зго­ло­сив­ся мер. За сло­ва­ми Ві­та­лія Кли­чка, до Дня Ки­є­ва в онов­ле- но­му скве­рі бу­де «фі­ло­соф­ський фон­тан Ско­во­ро­ди», зо­на wi-fi, но­ві га­зо­ни та си­сте­ма їхньо­го по­ли­ву. Про­ект фі­нан­су­ва­ти­муть ме­це­на­ти. Є ци­фра, що го­то­ві ви­ді­ли­ти ві­сім міль­йо­нів гри­вень. У ки­ян же по­стає ін­ше за­пи­та­н­ня — а що має від­да­ти мі­сто вза­мін на та­ку бла­го­дій­ність?

Від­по­відь спро­бу­ва­ли отри­ма­ти кіль­ка де­ся­тків акти­ві­стів, ме­шкан­ців істо­ри­чно­го По­до­лу, які при­йшли 16 бе­ре­зня на обго­во­ре­н­ня си­ту­а­ції з фон­та­ном у По­діль­ську райа­дмі­ні­стра­цію. На цій зу­стрі­чі з’ясу­ва­ло­ся, що ав­то­ром ідеї про­е­кту онов­ле­но­го фон­та­на є Іри­на Ско­ро­пад, під час кон­кур­су Ме­мо­рі­а­лу Не­бе­сної Со­тні во­на по­зна­йо­ми­ла­ся з Ан­дрі­єм Мир­го­род­ським, за­сту­пни­ком го­ло­ви По­діль­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції, яко­му при­пи­су­ють ідею ре­кон­стру­кції Го­сти­но­го дво­ру під ТРЦ. Йо­му про­ект спо­до­бав­ся, зна­йшли ін­ве­сто­рів — і все. Ли­шень за­бу­ли ки­ян по­пе­ре­ди­ти. Однак на за­пи­та­н­ня, хто ж на­справ­ді ме­це­нат, то­чної від­по­віді не отри­ма­ли.

— У при­су­тніх на то­му обго­во­рен­ні ба­га­то сум­ні­вів, пі­дозр та не­за­до­во­ле­н­ня ви­кли­ка­ло те, в який спо­сіб це на­ма­га­ли­ся зро­би­ти. На дум­ку мі­сце­вих ме­шкан­ців, це — одна з най­більш упо­ряд­ко­ва­них ча­стин Кон­тра­кто­вої пло­щі, мо­жна де­що по­ла­го­ди­ти, але це не по­тре­бує та­ких ко­штів. Утім, це бу­ло дру­го­ря­дним до го­лов­но­го пи­та­н­ня — від­су­тно­сті про­зо­ро­сті й нев­ра­ху­ва­н­ня дум­ки гро­ма­ди. Ми на­пи­са­ли ко­ле­ктив­не звер­не­н­ня до ме­ра, під яким під­пи­са­ли­ся кіль­ка де­ся­тків при­су­тніх. Там три пун­кти: гро­ма­да не по­го­джу­є­ться на ре­а­лі­за­цію за­про­по­но­ва­но­го ар­хі­те­кто­ром про­е­кту, про­ха­н­ня до ме­ра — від- кли­ка­ти роз­по­ря­дже­н­ня що­до ці­єї ре­кон­стру­кції та ві­днов­ле­н­ня по­шко­дже­ної пли­тки, щоб це бу­ло зро­бле­но за ко­шти під­ря­дни­ка, — роз­по­від­ає ки­є­во­зна­вець Владислава Осьмак.

Ек­сперт на­зи­ває цю си­ту­а­цію не но­вою й не уні­каль­ною для Ки­є­ва. Однак по­зи­ти­вом є те, що спіль­но­та актив­но й мит­тє­во зре­а­гу­ва­ла на по­дію. «Але Мир­го­род­ський одно­зна­чно не зго­ден від­мов­ля­ти­ся від про­е­кту, й це ви­кли­кає пі­до­зру та не­до­ві­ру. Гро­ма­да про­де­мон­стру­ва­ла, що зру­чність, обі­ця­ний ком­форт са­ме в цьо­му мі­сці не по­трі­бні. Лю­ди ба­чать стан істо­ри­чно­го По­до­лу, ро­зу­мі­ють, що гро­ші мо­жна вкла­сти в ін­ші про­е­кти. І це на­ма­га­ли­ся по­ясни­ти по­тен­цій­ним бла­го­дій­ни­кам, але го­тов­но­сті спри­йма­ти дум­ку гро­ма­ди не бу­ло. Та де­мо­кра­тія — це про­цес три­ва­лий», — до­дає Осьмак.

СТА­РА СХЕ­МА «ВІДЖИ­МА­Н­НЯ» ФОН­ТА­НІВ ПО­ВЕР­ТА­Є­ТЬСЯ?

Не­бай­ду­жі ки­я­ни ба­чать у цьо­му кон­флі­кті вже зна­йо­мі схе­ми «віджи­ма­н­ня» фон­та­нів. Один із при­кла­дів: на ву­ли­ці Іл­лін­ській, на­про­ти Іл­лін­ської церкви, теж є фон­тан, влі­тку оба­біч ньо­го сто­ять сто­ли­ки-стіль­чи­ки ка­фе-ре­сто­ра­ну. По су­ті, фон­тан до­сту­пний тим, хто від­ві­дує за­клад. І ста­ло­ся так пі­сля та­кої ж ре­кон­стру­кції, що пла­ну­є­ться й на Кон­тра­кто­вій. Ки­я­ни у со­цме­ре­жах зга­да­ли та­ких ви­пад­ків чи­ма­ло.

«Це — ста­ра схе­ма для Ки­є­ва, так за­бра­ли фон­тан пе­ред кор­пу­сом НА­УКМА з бо­ку по­соль­ства Іспа­нії, так «віджа­ли» фон­тан між Ми­хай­лів­ською та Со­фій­ською пло­ща­ми, бі­ля Зо­ло­тих во­ріт, на ро­зі ву­ли­ці Са­гай­да­чно­го та Андріївської...» — на­во­дить фа­кти ки­я­нин Ан­дрій Смо­три­цький.

Ще один уча­сник гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня, ар­хі­те­ктор, ра­дник у Де­пар­та­мен­ті ар­хі­те­кту­ри і мі­сто­бу­ду­ва­н­ня Ста­ні­слав Дьо­мін, вва­жає, що так пра­цю­ва­ти з гро­ма­дою не мо­жна. «Са­ма ідея ме­ні спо­до­ба­ла­ся (ре­кон­стру­кція фон­та­на. — Ред.), але вла­сне під­хід, що вно­чі в су­бо­ту при­йшли ста­ви­ти ого­ро­жу, не бу­ло жо­дно­го по­пе­ре­дже­н­ня, це — по­мил­ка ор­га­ні­за­то­рів за­хо­ду. Так пра­цю­ва­ти з гро­ма­дою не мо­жна. Є су­спіль­ство, з яким тре­ба ра­ху­ва­ти­ся. Мир­го­род­ський при­знав­ся, що ме­це­на­том є Фонд «Київ май­бу­тньо­го», яко­го ні­хто не зна­йшов в Ін­тер­не­ті, що там на­справ­ді, не­ві­до­мо. Але для на­ро­ду це сут­тє­во, лю­ди ро­зу­мі­ють, що ні­чо­го про­сто так не да­ють. Це — про­кол ор­га­ні­за­ції. Про­сто тре­ба зро­би­ти ви­снов­ки».

До то­го ж за кіль­ка днів до кон­флі­кту за­сту­пник ме­ра Пав­ло Ря­бі­кін роз­по­вів, що в трав­ні зби­ра­ю­ться про­ве­сти фе­сти­валь мі­ських про­е­ктів що­до бла­го­устрою. Від гро­ма­ди че­ка­ють по­ба­жа­н­ня, що хо­чуть по­кра­щи­ти в мі­сті, а зі сво­го бо­ку обі­ця­ють про­ект пі­шо­хі­дної зо­ни на Подолі з час­тко­вою пі­шою зо­ною на ву­ли­ці Са­гай­да­чно­го. За­о­дно хо­чуть при­бра­ти з Кон­тра­кто­вої 36 МАФів, на­то­мість з’ яви­ться « по­лег­ше­ний тор­го­вий центр». У прин­ци­пі, ні­чим не кра­ще за ма­фів­ський ва­рі­ант. Те­пер же, пев­но, по­пра­цю­ють над «фон­та­нів­ськи­ми по­мил­ка­ми». І вар­то взя­ти до ува­ги ще один факт: те­ри­то­рія Кон­тра­кто­вої пло­щі вва­жа­є­ться дер­жав­ним істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ним за­по­від­ни­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.