Щоб уни­кну­ти звіль­нень

Дер­жа­ва ком­пен­со­ву­ва­ти­ме ро­бо­то­дав­цям ко­шти за мо­бі­лі­зо­ва­них пра­ців­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій НА­ЗА­РЕН­КО, Чер­ні­гів

Екс­пер­ти кон­ста­ту­ють не­ба­жа­н­ня ро­бо­то­дав­ців ви­пла­чу­ва­ти пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством ко­шти мо­бі­лі­зо­ва­ним пра­ців­ни­кам під­при­ємств. Тіль­ки на Чер­ні­гів­щи­ні за­фі­ксо­ва­но 80 ви­пад­ків не­за­кон­но­го звіль­не­н­ня при­зва­них на вій­сько­ву слу­жбу чо­ло­ві­ків. Що­би уни­кну­ти та­ких си­ту­а­цій, ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви пе­ред­ба­чи­ло ком­пен­са­цій­ні ме­ха­ні­зми ро­бо­то­дав­цям. От­же, Чер­ні­гів­щи­на ві­зьме участь у фор­му­ван­ні но­вої бю­дже­тної про­гра­ми Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. Від­по­від­но до на­пра­цю­вань, із по­ча­тку 2015 ро­ку пе­ред­ба­че­но ком­пен­са­цію ко­штів, ви­тра­че­них вла­сни­ка­ми не­дер­жав­них під­при­ємств на зар­пла­ти мо­бі­лі­зо­ва­ним пра­ців­ни­кам.

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня Чер­ні­гів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­га Ру­сі­на, на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня він отри­мав зав­да­н­ня від про­філь­но­го мі­ні­стер­ства під­го­ту­ва­ти роз­ра­хун­ки для ви­пла­ти ком­пен­са­цій.

— Ми отри­ма­ли ли­ста з Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, від­по­від­но до яко­го наш де­пар­та­мент ві­зьме участь у пе­ре­фор­ма­ту­ван­ні но­вої бю­дже­тної про­гра­ми, — го­во­рить обла­сний чи­нов­ник. — Про­гра­мою пе­ред­ба­че­но від­шко­ду­ва­н­ня ро­бо­то­дав­цям ко­штів, які во­ни ви­пла­чу­ва­ти­муть як се­ре­дню за­ро­бі­тну пла­ту мо­бі­лі­зо­ва­ним пра­ців­ни­кам. За мо­бі­лі­зо­ва­ни­ми за­ли­ша­ю­ться їхні ро­бо­чі мі­сця, їм на­ра­хо­ву­ють се­ре­дню за­ро­бі­тну пла­ту, яку ви­пла­чує ро­бо­то­да­вець, — по­яснює Олег Ру­сін. — Від­шко­до­ву­ва­ти ви­тра­че­ні вла­сни­ка­ми не­дер­жав­них під­при­ємств ко­шти пла­ну­ють роз­по­ча­ти цьо­го ро­ку.

Ди­ре­ктор обла­сно­го де­пар­та­мен­ту ка­же, що на це пе­ред­ба­че­но від­по­від­ну су­му в бю­дже­ті. Але до­ки не бу­де сфор­мо­ва­но па­спор­та бю­дже­тної про­гра­ми, го­во­ри­ти про кон­кре­тні су­ми за­ра­но.

Та­кож ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня Чер­ні­гів­ської ОДА на­звав піль­ги, які ма­ють уча­сни­ки бо­йо­вих дій. Так, бій­ці, які бра­ли участь в Ан­ти­те­ро­ри­сти­чній опе­ра­ції на схо­ді Укра­ї­ни, ма­ють пра­во на: без­пла­тне отри­ма­н­ня лі­кар­ських за­со­бів, біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів та ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня за ре­це­пта­ми лі­ка­рів; пер­шо­чер­го­ве без­опла­тне зу­бо­про­те­зу­ва­н­ня, за ви­ня­тком про­те­зу­ва­н­ня з до­ро­го­цін­них ме­та­лів; без­пла­тне за­без­пе­че­н­ня са­на­тор­но-ку­рор­тним лі­ку­ва­н­ням або ком­пен­са­цію вар­то­сті са­мо­стій­но­го са­на­тор­но-ку­рор­тно­го лі­ку­ва­н­ня; 70від­со­тко­ву зниж­ку на спла­ту ко­му­наль­них пла­те­жів; 50-від­со­тко­ву або­нен­тну пла­ту за ко­ри­сту­ва­н­ня до­ма­шні­ми ста­ціо­нар­ни­ми телефонами та їх по­за­чер­го­ве вста­нов­ле­н­ня на піль­го­вих умо­вах; без­пла­тний про­їзд усі­ма ви­да­ми мі­сько­го па­са­жир­сько­го транс­пор­ту, ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня в сіль­ській мі­сце­во­сті, а та­кож за­лі­зни­чним транс­пор­том при­мі­сько­го спо­лу­че­н­ня та ав­то­бу­са­ми при­мі­ських і між­мі­ських мар­шру­тів, не­за­ле­жно від від­ста­ні й мі­сця про­жи­ва­н­ня; пер­шо­чер­го­ве за­без­пе­че­н­ня жи­тло­вою пло­щею осіб, які по­тре­бу­ють по­лі­пше­н­ня жи­тло­вих умов, та пер­шо­чер­го­ве на­да­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок для ін­ди­ві­ду­аль­но­го жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва, са­дів­ни­цтва і го­ро­дни­цтва; ре­монт жи­тло­вих бу­дин­ків і квар­тир цих осіб. Та­кож що­рі­чно до 5 трав­ня уча­сни­кам бо­йо­вих дій дер­жа­ва зо­бов’язу­є­ться на­да­ва­ти ра­зо­ву гро­шо­ву до­по­мо­гу в роз­мі­рі, ви­зна­че­но­му Ка­бмі­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.