«Дай­те нам нор­маль­но по­хо­ди­ти»

Сер­ти­фі­ка­ція про­те­зних під­при­ємств, яку здій­снює Мін­со­цпо­лі­ти­ки, в ра­зи під­ви­щує вар­тість ви­го­тов­ле­н­ня про­ду­кції

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Го­ло­ва екс­пер­тної гру­пи з пи­тань про­те­зу­ва­н­ня Гро­мад­ської ра­ди при Фон­ді со­ці­аль­но­го за­хи­сту ін­ва­лі­дів Оле­ксій Кра­сно­що­ков за­яв­ляє, що Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, Дер­жав­не під­при­єм­ство «Центр сер­ти­фі­ка­ції те­хні­чних за­со­бів ре­а­бі­лі­та­ції» та Український на­у­ко­во-до­слі­дний ін­сти­тут про­те­зу­ва­н­ня, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи рі­зні схе­ми, на­жи­ва­ю­ться сьо­го­дні на лю­дях з ін­ва­лі­дні­стю.

— Ми про­ана­лі­зу­ва­ли ді­яль­ність цих ор­га­нів вла­ди і ві­домств і ви­яви­ли низ­ку не­сти­ко­вок та по­ру­шень. Осо­бли­во це сто­су­є­ться пи­та­н­ня не­за­кон­ної сер­ти­фі­ка­ції ком­пле­кту­ю­чих, яку Мін­со­цпо­лі­ти­ки, згі­дно з На­ка­зом №756, в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку за­сто­со­вує для про­те­зних під­при­ємств, — го­во­рить Оле­ксій Кра­сно­що­ков. — Ця сер­ти­фі­ка­ція є не­за­кон­ною, адже в основ­но­му всі про­те­зні ви­ро­би в Укра­ї­ні ви­го­тов­ля­ю­ться із ком­пле­кту­ю­чих, які за­во­зять з-за кор­до­ну і вже ма­ють сер­ти­фі­ка­ти від­по­від­но­сті сві­то­вим та єв­ро­пей­ським зраз­кам. Та­кі ма­ні­пу­ля­ції з за­ко­на­ми та нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми в цій га­лу­зі при­зво­дять, за на­ши­ми оцін­ка­ми, до зна­чних втрат бю­дже­тних ко­штів — від 8 до 60 міль­йо­нів. У ре­зуль­та­ті зро­стає в ра­зи вар­тість го­то­во­го про­те­зно­го ви­ро­бу, яка від­шко­до­ву­є­ться ко­шта­ми дер­жав­но­го бю­дже­ту. При цьо­му на офі­цій­но­му сай­ті ін­сти­ту­ту на сьо­го­дні роз­мі­ще­но 418 сер­ти­фі­ка­тів на 1611 ви­дів ком­пле­кту­ю­чих. Якщо по­мно­жи­ти цю кіль­кість на 1500 гри­вень за сер­ти­фі­кат, то отри­му­є­мо 2,5 міль­йо­на гри­вень без ура­ху­ва­н­ня вар­то­сті ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень.

За сло­ва­ми екс­пер­та, пред­став­ни­ки йо­го ор­га­ні­за­ції не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли­ся до мі­ні­стра Мін­со­цпо­лі­ти­ки Пав­ла Ро­зен­ка із про­ха­н­ням про­ве­сти слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, але офі­цій­на від­по­відь: у стру­кту­рі мі­ні­стер­ства ко­ру­пцію по­до­ла­но, ри­нок ви­го­тов­ле­н­ня про­ду­кції є від­кри­тим, а сер­ти­фі­ка­ція існує для то­го, щоб про­те­зні під­при­єм­ства кон­ку­ру­ва­ли в яко­сті.

Оле­на Чинка, яка по­над 16 ро­ків хо­дить на про­те­зах, роз­по­ві­ла на сво­є­му при­кла­ді, як скла­дно сьо­го­дні за­без­пе­чи­ти се­бе які­сни­ми про­те­за­ми (згі­дно з на­ши­ми нор­ма­ми, ко­жні 4,5 ро­ку їх ма­ють за­мі­ню­ва­ти).

—Я — пра­цю­ю­чий ін­ва­лід, ба­га­то хо­джу. Дер­жа­ва не мо­же за­без­пе­чи­ти ком­пле­кту­ю­чі для актив­ної мо­біль­ної лю­ди­ни, а гар­ні про­те­зи по­трі­бні, щоб збе­рег­ти здо­ров’ я. Знаю ви­пад­ки, ко­ли лю­ди­ні ро­блять та­кий не­які­сний про­тез, що во­на ним не ко­ри­сту­є­ться, бо це про­сто не­мо­жли­во. У нас — ба­га­то під­при­ємств, але тіль­ки на паль­цях мо­жна пе­ре­лі­чи­ти май­стрів, які ро­блять це до­бре і ін­ди­ві­ду­аль­но під­хо­дять до ко­жно­го ви­пад­ку, — го­во­рить Оле­на Чинка.

Відмова від не­по­трі­бної до­ро­гої сер­ти­фі­ка­ції — одна зі змін, які по­трі­бно зро­би­ти у про­те­зній га­лу­зі. І гро­ші, які ви­віль­ня­ться, мо­жна спря­му­ва­ти на під­ви­ще­н­ня яко­сті про­ду­кції. Слід за­ува­жи­ти, що Екс­пер­тна гру­па з пи­тань про­те­зу­ва­н­ня спіль­но з Укра­їн­ським цен­тром ре­а­бі­лі­та­ції ве­те­ра­нів Аф­га­ні­ста­ну звер­ну­ли­ся в Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та Дер­жав­ну ре­гу­ля­тор­ну слу­жбу з від­по­від­ним звер­не­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.