Про­па­ган­да, вій­на, ми­сте­цтво

У Ки­є­ві від­бу­де­ться XІI Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» Фо­рум-те­атр.

Docudays UA — най­біль­ший в Укра­ї­ні Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь не­і­гро­во­го кі­но. Він від­бу­ва­є­ться що­ро­ку в остан­ній ти­ждень бе­ре­зня в Ки­є­ві. Пі­сля за­вер­ше­н­ня Docudays UA пред­став­ляє най­кра­щі філь­ми в обла­стях із жов­тня по гру­день вклю­чно.

Те­ма цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю — про­па­ган­да. Уча­сни­ки обго­во­рю­ва­ти­муть аспе­кти про­па­ган­ди та си­лу ми­сте­цтва як за­сіб про­ти­дії остан­ній.

Фільм-від­кри­т­тя «ДНР, або Хи­мер­на історія кра­ї­ни- саморобки» бри­тан­ця Ен­то­ні Бат­тса якнай­яскра­ві­ше де­мон­струє на­слід­ки ін­тен­сив­но­го про­па­ган­дист­сько­го про­ми­ва­н­ня міз­ків. У кон­кур­сних про­гра­мах DOCU/ЖИ­Т­ТЯ, DOCU/ПРА­ВО та DOCU/ КОРОТКО по­ка­жуть 38 філь­мів із 22 кра­їн сві­ту, з них — чо­ти­ри ро­бо­ти укра­їн­ських ре­жи­се­рів. Ко­жен кон­курс су­ди­ти­ме окре­ме жу­рі.

По­за кон­кур­сом — де­сять те­ма­ти­чних до­бі­рок, 35 го­дин до­ку­мен­та­лі­сти­ки. Най­біль­шу ува­гу, зві­сно, при­вер­не про­гра­ма DOCU/ ХІ­ТИ. В її рам­ках від­бу­ду­ться укра­їн­ські прем’єри та­ких гу­чних кар­тин, як уша­но­ва­ний Оска­ром « Citizenfour (Гро­ма­дя­нин 4): історія Едвар­да Сно­у­де­на» Ло­ри Пой­трас ( США, Ні­меч­чи­на); вра­жа­ю­ча не­і­гро­ва дра­ма дан­ця Джо­шуа Оп­пен­гай­ме­ра « По- гляд ти­ші » , при­свя­че­на ге­но­ци­ду 1965 — 1966 рр. в Ін­до­не­зії — про­дов­же­н­ня йо­го ж сен­сан­цій­но­го « Акту вбив­ства » (2012); «Під при­ці­лом об’єкти­ва » аме­ри­кан­ця Мар­шал­ла Кар­рі, який два ро­ки то­му вже при­їздив на Docudays UA зі сво­єю ре­тро­спе­кти­вою; фран­ко- австрійська « Ми при­їха­ли як дру­зі» ві­до­мо­го до­слі­дни­ка Афри­ки Юбе­ра Со­пе­ра, ви­зна­на «Філь­мом ми­ру» на то­рі­чно­му Бер­лі­на­ле. Осо­бли­во при­єм­но, що цьо­го ро­ку до хі­тів мо­жна з пов­ним пра­вом за­ра­ху­ва­ти укра­їн­ську стрі­чку, хай во­на фор­маль­но на­ле­жить до се­кції DOCU/ ЖИ­Т­ТЯ. « Все па­лає » ( спіль­ний дебют Олександра Те­чин­сько­го, Оле­ксія Со­ло­ду­но­ва, Дми­тра Стой­ко­ва) ми­ну­ло­го ро­ку від­зна­че­но при­зом як кра­щий схі­дно­єв­ро­пей­ський фільм на ав­то­ри­те­тно­му фе­сти- ва­лі до­ку­мен­таль­но­го кі­но та ані­ма­ції в Лей­пци­гу. « Все па­лає » про­по­нує геть не­спо­ді­ва­ний і ми­сте­цьки пе­ре­кон­ли­вий по­гляд на по­дії ре­во­лю­ції.

Не менш ці­ка­вою зда­є­ться про­гра­ма DOCU/ART. Від­криє її «Чи ща­сли­вий ви­со­кий чо­ло­вік» — до­ку­мен­таль­на ані­ма­ція, ство­ре­на ві­до­мим фран­цузь­ким ре­жи­се­ром Мі­ше­лем Гон­дрі й при­свя­че­на ви­да­тно­му аме­ри­кан­сько­му вче­но­му-лін­гві­сту Но­а­му Хом­сько­му. «Сіль Зем­лі» — спіль­на ро­бо­та жи­во­го кла­си­ка сві­то­во­го кі­но Ві­ма Вен­дер­са та Джу­лі­а­но Са­льґа­до — роз­по­від­ає істо­рію ві­до­мо­го май­стра со­ці­аль­но­го фото Се­ба­стья­но Саль­га­до. А «Ми­сте­цтво й ре­ме­сло» — справ­жній де­те­ктив про най­див­ні­шо­го су­ча­сно­го шар­ла­та­на Мар­ка Лан­ді­са, який трид­цять ро­ків успі­шно збу­вав аме­ри­кан­ським му­зе­ям ро­бо­ти Пі­кас­со та Уол­та Ді­снея вла­сно­го ви­ро­бни­цтва.

Упер­ше Docudays UA пре­зен­ту­ва­ти­ме до­бір­ку DOCU/ ДІ­ТИ — сім кар­тин, се­ред яких ані­ма­ція та ко­ро­тко­ме­траж­ки; один із філь­мів — « Джо­ван­ні та ба­лет на во­ді» — не­що­дав­но здо­був приз на Бер­лін­сько­му фе­сти­ва­лі. А ба­тьки на час пе­ре­гля­ду філь­мів змо­жуть за­ли­ши­ти свою ди­ти­ну в DOC/ САД­КУ.

DOCU/ ЕНЕР­ГІЯ за­чі­пає про­бле­му енер­го­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. DOCU/ УКРА­Ї­НА вклю­чає най­сві­жі­ші стрі­чки ві­тчи­зня­них ав­то­рів, а «Фе­сти­валь Tempo пре­зен­тує» — ви­бір­ку з про­грам швед­сько­го фе­сти­ва­лю Tempo. «Екс-Юго­сла­вія: При­ми­ре­н­ня» ілю­струє не­про­сті про­це­си по­вер­не­н­ня до мир­но­го жи­т­тя в ко­ли­шній СФРЮ.

Цьо­го ро­ку фе­сти­валь пред­став­ляє два фо­то­про­е­кти. Ви­став­ка «Чу­єш, бра­те?» куль­то­во­го ві­тчи­зня­но­го фо­то­гра­фа Олександра Глядєлова — це близь­ко 60 сві­тлин, які роз­по­від­а­ють про ре­во­лю­цію та вій­ну в Укра­ї­ні (19 — 26 бе­ре­зня в га­ле­реї «Дім Миколи» в Ки­їв­сько­му па­ла­ці ді­тей та юна­цтва). « Гро­зний: дев’ ять міст » — спіль­ний про­ект Ольги Кра­вець, Ма­рії Мо­рі­ної та Окса­ни Юшко, що до­слі­джує спе­ци­фі­чні аспе­кти на­слід­ків вій­ни в Гро­зно­му (21 бе­ре­зня — 5 квіт- ня, Центр ві­зу­аль­ної куль­ту­ри на Гли­бо­чи­цькій, 44).

Із 21 до 26 бе­ре­зня пра­цю­ва­ти­ме Тра­ди­цій­на Жи­ва бі­бліо­те­ка, на якій го­сті фе­сти­ва­лю змо­жуть по­спіл­ку­ва­ти­ся з «жи­ви­ми книж­ка­ми» — лю­дьми, що­до яких існує упе­ре­дже­не став­ле­н­ня в су­спіль­стві. Крим­ський день — по­каз стрі­чки Ксе­нії Джор­но « Къырым » (2014), пре­зен­та­ція мо­ні­то­рин­гу по­ру­шень прав лю­ди­ни в Кри­му, дис­ку­сія про на­слід­ки оку­па­ції пів­остро­ва;

Пре­зен­та­ція ме­ре­жі кі­но­клу­бів ме­ді­а­про­сві­ти з прав лю­ди­ни Docudaus UA та он­лайн Цен­тру DOCU/ CLUB, пре­зен­та­ція он­лайн-кі­но­те­а­тру DOCU/SPACE;

ФОТО З САЙТА KINOPOISK.RU

«ГРО­МА­ДЯ­НИН 4: ІСТОРІЯ ЕДВАР­ДА СНО­У­ДЕ­НА» — ВШАНОВАНО ОСКА­РОМ

XІI фе­сти­валь Docudays UA прой­де з 20 до 27 бе­ре­зня. По­ка­зи тра­ди­цій­но від­бу­ду­ться на трьох фе­сти­валь­них май­дан­чи­ках — у Бу­дин­ку кі­но,

кі­но­те­а­трах «Кі­но­па­но­ра­ма» та «Київ». Усьо­го бу­де по­ка­за­но 79 філь­мів із 36 кра­їн сві­ту. Вхід на всі за­хо­ди

без­ко­штов­ний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.