ФІЛЬМ ТИ­ЖНЯ Ба­ла­да про не­ско­ре­ний на­род. 23 бе­ре­зняу кі­но­те­а­трі «Лі­ра» по­ка­жуть «Хай­тар­му»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це пер­ший крим­сько­та­тар­ський пов­но­фор­ма­тний ху­до­жній фільм і пер­ша ху­до­жня кар­ти­на про де­пор­та­цію крим­ських та­тар. Ре­жи­сер стрі­чки і ви­ко­на­вець го­лов­ної ролі — Ахтем Се­і­та­бла­єв. Тра­гі­чна сто­рін­ка в істо­рії крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду ( тра­вень 1944- го) по­ка­за­на че­рез по­гляд про­слав­ле­но­го льо­тчи­ка, на­ціо­наль­но­го ге­роя крим­ських та­тар Амет-Ха­на Сул­та­на: пі­сля звіль­не­н­ня Кри­му від фа­шист­ських за­гар­бни­ків вій­сько­ве ко­ман­ду­ва­н­ня до­зво­ли­ло Амет-Ха­ну ра­зом з йо­го бо­йо­ви­ми то­ва­ри­ша­ми від­ві­да­ти ба­тьків у Алу­пці. За збі­гом об­ста­вин на час пе­ре­бу­ва­н­ня льо­тчи­ків у Алу­пці при­па­ла опе­ра­ція НКВС із при­му­со­вої де­пор­та­ції крим­ських та­тар, а ра­дян­ський ас, яко­го бо­я­ли­ся ні­ме­цькі пі­ло­ти, не змі­гза­хи­сти­ти свій на­род від зло­чи­ну ста­лін­сько­го ре­жи­му...

ФОТО З САЙТА KINOPOISK.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.