КОН­ЦЕРТ ТИ­ЖНЯ «Вальс кві­тів» — 26 бе­ре­зняу На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії

Den (Ukrainian) - - Культура -

Твор­ча майстерня Ми­ро­сла­ви Ко­то­ро­вич і Ка­мер­ний ан­самбль «Ар­те­Хат­та» пі­дго­ту­ва­ли ори­гі­наль­ну му­зи­чну фан­та­зію на ве­сня­ну те­му. Со­лі­сти: Ми­ро­сла­ва Ко­то­ро­вич (скри­пка), Ігор Са­єн­ко (ба­ян), Сві­тла­на Но­вак (ар­фа), Ві­ктор Чер­няв­ський (альт) та Єв­ген Улья­нов (удар­ні) ви­ко­на­ють у пер­шо­му від­ді­лі по­пу­ляр­ний цикл «По­ри ро­ку» П. Чай­ков­сько­го (аран­жу­ва­н­ня А. Ра­хма­ні­на), а у дру­го­му від­ді­лі про­лу­нає «Ве­сня­на фан­та­зія» з тво­рів кла­си­ків Дж. Пуч­чі­ні, Л. Де­лі­ба, С. Ра­хма­ні­но­ва, Р. Штра­у­са та на­ших су­ча­сни­ків Є. Стан­ко­ви­ча і В. По­льо­вої

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.