ВИ­СТА­ВА ТИ­ЖНЯ Ге­ро­ї­чний «Спар­так» — 27 бе­ре­зняу На­ціо­наль­ній опері ле­ген­дар­ний ба­лет А. Ха­чя­ту­ря­на

Den (Ukrainian) - - Культура -

У трав­ні ми­не 18 ро­ків, як ця ви­ста­ва при­кра­шає сто­ли­чну афі­шу, на ній ви­ро­сло кіль­ка по­ко­лінь тан­ців­ни­ків і гля­да­чів! По­ста­ви­ли ба­лет зна­ме­ни­ті май­стри: хо­ре­о­граф Ана­то­лій Ше­ке­ра, ди­ри­гент Олег Ря­бов і ху­до­жник Фе­дір Ні­род. «Спар­так» мо­жна на­зва­ти чо­ло­ві­чим спе­кта­клем, у яко­му пре­кра­сні, скла­дні пар­тії для тан­ців­ни­ків, і не тіль­ки для со­лі­стів, а й кор­де­ба­ле­ту. Ба­лет ду­же ди­на­мі­чний, він ви­ма­гає від усіх ви­ко­нав­ців са­мо­від­да­чі. Це ви­ста­ва єв­ро­пей­сько­го мас­шта­бу! У го­лов­них пар­тія ви­сту­плять: Ігор Бу­ли­чов (Спар­так), Дми­тро Чо­бо­тар (Красс), На­та­ля Ла­зе­бни­ко­ва (Фрі­гія) і Оле­на Філіп’єва (Егі­на).

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ПУТРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.