КНИЖ­КА ТИ­ЖНЯ Ман­дрів­на про­за. Етно­граф Лі­лі­я­Му­сі­хі­на успі­шно де­бю­ту­ва­ла у ху­до­жній лі­те­ра­ту­рі з по­ві­стю «Зви­чай­ник»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Книж­ка Лі­лії Му­сі­хі­ної «Зви­чай­ник» (ви­дав­ни­цтво «Ду­лі­би») — при­го­дни­цька і до­во­лі ро­ман­ти­чна. Це по­вість про по­до­ро­жі й при­го­ди ста­ро­го ко­бза­ря та йо­го юно­го по­во­ди­ря. По­дії роз­гор­та­ю­ться десь на про­сто­рах Цен­траль­ної Укра­ї­ни в да­ле­ко­му ХVII сто­літ­ті. Ге­рої, як во­но й ли­чить у «ман­дро­ва­ній про­зі», зу­стрі­ча­ють на сво­є­му шля­ху до­брих і злих лю­дей, во­ї­нів-чу­жин­ців, епі­де­мію чу­ми і на­віть... Іва­на Ма­зе­пу, ко­трий ще юнак, не­по­си­дю­чий сту­дент зі схиль­ні­стю до вір­шів. До­те­пер ав­тор­ка книж­ки бу­ла зна­на в пер­шу чер­гу як фоль­кло­рис­тка, етно­граф, зокре­ма до­слі­дник укра­їн­ських тра­ди­цій­них уяв­лень про ма­гію. Це на­кла­ло свій від­би­ток і на «Зви­чай­ник» — Лі­лія Му­сі­хі­на змо­гла на­пов­ни­ти вель­ми про­стий сю­жет по­справ­жньо­му яскра­ви­ми та не­пе­ре­сі­чни­ми на­ро­дни­ми мі­сти­чни­ми мо­ти­ва­ми. І справ­жньою ма­гі­єю не­зря­чо­го ко­бза­ря, і осо­бли­вою мо­вою ко­бзар­сько­го це­ху, і ори­гі­наль­ни­ми обря­до­ви­ми пі­сня­ми, й ле­ген­да­ми та пе­ре­ка­за­ми, про­ся­кну­ти­ми дав­ньою мі­фо­ло­гі­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.