ВИ­СТАВ­КА ТИ­ЖНЯ Іро­ні­чний «Піпл» Владислава Шерешевського. Но­вий арт-про­ект пред­став­ле­но у га­ле­реї «Ми­сте­цька збір­ка», який три­ва­ти­ме до 15 кві­тня

Den (Ukrainian) - - Культура -

На кар­ти­нах ху­до­жни­ка мо­жна по­ба­чи­ти лю­дей у рі­зних сво­їх про­я­вах, жи­те­лів рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни. Ви­став­ка сим­во­лі­чно об’єд­нує жи­во­пи­сні тра­ди­ції за­хі­дно­го і схі­дно­го ми­сте­цтва в одне ці­ле. — На ідею для ви­став­ки ме­не на­штов­хну­ло мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня га­ле­реї «Ми­сте­цька збір­ка». Во­на роз­мі­ще­на між му­зе­я­ми ро­сій­сько­го і за­хі­дно­го ми­сте­цтва, — ка­же В. ШЕРШЕВСЬКИЙ. — Я ви­рі­шив по­ка­за­ти, як в укра­їн­ській куль­ту­рі пе­ре­пле­ли­ся за­хі­дні і схі­дні еле­мен­ти. Пі­сля від­ві­да­н­ня Голландських му­зе­їв ви­ни­кла ідея на­пи­са­ти свій ва­рі­ант ма­лих гол­ланд­ців: ве­ли­кі фор­ми на су­ча­сний лад. Да­лі я за­хо­тів від­по­ві­сти чи­мось зі схо­ду. То­му в ме­не з’ яви­ли­ся кар­ти­ни Схі­дної Укра­ї­ни, яка во­на за­раз, її ме­шкан­ців. Ви­став­ка ви­йшла на єв­ро­пей­ський ма­нер, але з пев­ним орі­єн­таль­ним кі­тчем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.