Па­ра­лель­но із кі­но­по­ка­за­ми три­ва­ти­ме пра­во­за­хи­сна про­гра­ма. Се­ред її за­хо­дів зокре­ма:

Den (Ukrainian) - - Культура -

Дис­ку­сії про про­па­ган­ду в умо­вах вій­ни та пра­во­за­хи­сну жур­на­лі­сти­ку;

Пре­зен­та­ція ан­ти­дис­кри­мі­на­цій­ної кам­па­нії;

По­каз пов­но­ме­тра­жно­го до­ку­мен­таль­но­го філь­му про Голодомор Бе­не­дикт Ба­не «Голодомор. За­бу­тий ге­но­цид» (2013);

Тре­нін­ги з ор­га­ні­за­ції пу­блі­чних акцій та енер­го­ефе­ктив­но­сті;

Тре­нін­ги « Як за­хи­сти­ти­ся від сва­ві­л­ля пра­во­охо­рон­ців » та «Як роз­пі­зна­ва­ти фей­ко­ві но­ви­ни»;

День Во­лі Бі­ло­ру­сі;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.