Хрест та ша­бля

У му­зеї «Бу­ди­нок ми­тро­по­ли­та» три­ває ви­став­ка, при­свя­че­на Пе­тро­ві Мо­ги­лі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на НІКОЛАЄВА

У ви­став­ко­вих за­лах му­зею «Бу­ди­нок ми­тро­по­ли­та» На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» діє ви­став­ка-ре­ко­стру­кція «Хрест та ша­бля. Ки­їв­ський ми­тро­по­лит Пе­тро Мо­ги­ла (1597—1647)». Ця не про­сто крок у ми­ну­ле Укра­ї­ни, в сла­ве­тні ча­си ко­за­цтва. Ви­став­ка роз­по­від­ає про бур­хли­ве для роз­кві­ту укра­їн­сько­го ми­сте­цтва ХVІІ сто­лі­т­тя, про ви­да­тну істо­ри­чну, цер­ков­ну і куль­тур­ну по­стать то­го ча­су — Пе­тра Мо­ги­лу.

Пред­став­ле­ні в за­лах екс­по­на­ти ілю­стру­ють два пе­рі­о­ди в жит­ті Пе­тра Мо­ги­ли. Пер­ший — це вій­сько­ва слу­жба в Ре­чі По­спо­ли­тій у мо­ло­ді ро­ки (до по­стри­же­н­ня в мо­на­хи), дру­гий пе­рі­од — йо­го цер­ков­на ді­яль­ність як ар­хі­ман­дри­та Ки­є­во-Пе­чер­сько­го мо­на­сти­ря, а по­тім ми­тро­по­ли­та Ки­їв­сько­го, Га­ли­цько­го і всі­єї Ру­сі.

Екс­по­зи­ція по­чи­на­є­ться з істо­ри­чної ре­кон­стру­кції вій­сько­во­го спо­ря­дже­н­ня пер­шої по­ло­ви­ни ХVІІ сто­лі­т­тя та де­мон­стра­ції то­го­ча­сної зброї. А са­ме: чер­во­ний жу­пан, кі­ра­са з гор­же­том, ша­бля та на­ру­чі, шкі­ря­на сум­ка («та­шка»). Са­ме так бу­ли одя­гну­ті й озбро­є­ні укра­їн­ські во­ї­ни, які бра­ли участь у Хо­тин­ській би­тві 1621 р. На­га­да­є­мо, що вій­сько­ві си­ли Ре­чі По­спо­ли­тої та укра­їн­сько­го ко­за­цтва отри­ма­ли то­ді пе­ре­мо­гу над ар­мі­єю ту­ре­цько­го сул­та­на Осма­на II. Та­кож на ви­став­ці пред­став­ле­ні гар­ма­тні ядра і вій­сько­ве спо­ря­дже­н­ня за­мо­жно­го вояка Крим­сько­го хан­ства ХVІІ сто­лі­т­тя (пла­стин­ча­стий обла­ду­нок, ха­лат, мі­сюр­ка з коль­чу­жною бар­ми­цею, ша­бля ти­пу че­чу­га, на­гай­ка та кре­са­ло).

Ві­до­мо, що пі­сля Хотинської би­тви (в якій Пе­тро Мо­ги­ла брав участь) май­бу­тній ви­зна­чний цер­ков­ний ді­яч по­чав від­ві­ду­ва­ти Київ, де зго­дом всту­пив до Ки­їв­сько­го брат­ства. Актив­на про­сві­тни­цька, лі­те­ра­тур­на ді­яль­ність, ро­збу­до­ва ви­дав­ни­чої спра­ви, а са­ме роз­ви­ток дру­кар­ні Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри під час йо­го слу­жі­н­ня ар­хі­ман­дри­том Ки­є­во-Пе­чер­сько­го мо­на­сти­ря, від­обра­же­ні на ви­став­ці че­рез цін­ні ста­ро­дру­ки, цер­ков­но-по­бу­то­ві ре­чі.

Під час пе­ре­бу­ва­н­ня Пе­тра Мо­ги­ли на ми­тро­по­ли­чій ка­фе­дрі роз­по­чав­ся ка­пі­таль­ний ре­монт Со­фій­сько­го со­бо­ру та йо­го оздо­бле­н­ня, що три­ва­ло з 1633 до 1647 рр. Ко­пії ма­люн­ків Абра­га­ма ван Ве­стер­фель­да (1651), на яких зо­бра­же­но Софійський со­бор пі­сля то­го­ча­сних ре­мон­тних ро­біт, фра­гмен­ти ка­хля­ної пе­чі XVII ст. із зо­бра­же­н­ням го­ло­ви би­ка ілю­стру­ють дру­гий пе­рі­од у жит­ті ми­тро­по­ли­та Ки­їв­сько­го, Га­лиць-

РЕ­КЛА­МА ко­го і всі­єї Ру­сі. «Від­ві­ду­ва­чі ма­ють мо­жли­вість та­кож по­ба­чи­ти ре­кон­стру­йо­ва­ний 1946 ро­ку герб Пе­тра Мо­ги­ли, який ко­лись при­кра­шав іко­но­стас Со­фій­сько­го со­бо­ру, та еле­мен­ти, які не уві­йшли в ре­кон­стру­кцію. Це — ке­ра­мі­чні лі­те­ри з під­пи­су до гер­ба, роз­та­шо­ва­но­го у вів­тар­ній ча­сти­ні Со­фій­сько­го со­бо­ру в XVII сто­літ­ті, — по­яснює на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник му­зею «Бу­ди­нок ми­тро­по­ли­та» Де­нис Бо­ри­сов і до­дає: — Ви­став­ка «Хрест та ша­бля. Ки­їв­ський ми­тро­по­лит Пе­тро Мо­ги­ла (1597 — 1647)» — одна с се­рії му­зей­них роз­по­від­ей про ви­зна­чних цер­ков­них ді­я­чів зе­мель укра­їн­ських. Ра­ні­ше в му­зеї «Бу­ди­нок ми­тро­по­ли­та» бу­ли пред­став­ле­ні екс­по­зи­ції, що від­обра­жа­ли ді­яль­ність ми­тро­по­ли­та Ра­фа­ї­ла За­бо­ров­сько­го (1676—1747) та ми­тро­по­ли­та Єв­ге­нія Бол­хо­ви­ті­но­ва (1767—1837)».

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 23 бе­ре­зня.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.