На «Олім­пій­сько­му» – ан­шлаг

Сьо­го­дні «Ди­на­мо» у Ки­є­ві, а «Дні­про» в Ам­стер­да­мі зма­га­ти­му­ться за пра­во ви­хо­ду в 1/4 фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Три­ває ве­сна ве­ли­ко­го єв­ро­пей­сько­го фут­бо­лу. Сьо­го­дні, 19 бе­ре­зня, о 20.00 на 70-ти­ся­чно­му НСК «Олім­пій­ський» очі­ку­є­ться справ­жній ан­шлаг. Кви­тки на матч-від­по­відь сто­ли­чно­го «Ди­на­мо» про­ти ан­глій­сько­го клу­бу «Евер­тон», в яко­му пі­до­пі­чним Сер­гія Ре­бро­ва до­ве­де­ться бра­ти ре­ванш за по­раз­ку в Лі­вер­пу­лі з ра­хун­ком 1:2, в ка­сах ста­діо­ну ро­зі­бра­ли ще по­за­вчо­ра. Пра­кти­чно не мо­жна їх ку­пи­ти й он-лайн: на сай­ті «Олім­пій­сько­го», за ін­фор­ма­ці­єю Tribuna.com, ща­слив­чи­кам мо­жна спо­ді­ва­ти­ся хі­ба що на те, що кіль­ка со­тень кви­тків, які не бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні че­рез ко­ле­ктив­ні за­яв­ки, по­вер­ну­ться.

На­га­да­є­мо, що для ви­хо­ду в 1/4 Лі­ги Єв­ро­пи ди­на­мів­цям сьо­го­дні не­об­хі­дна пе­ре­мо­га. Тож клуб зно­ву, як і на матч про­ти «Ген­га­ма», ого­ло­сив «за­галь­ну фут­боль­ну мо­бі­лі­за­цію вбо­лі­валь­ни­ків».

«На­пев­но, цей матч то­чно не за­ли­шить байдужим жо­дно­го вбо­лі­валь­ни­ка ані на ста­діо­ні, ані бі­ля те­ле­ві­зо­ра, ані бі­ля ра­діо, ані на пе­ре- до­вій у зо­ні АТО. Я впев­не­ний, усі нас бу­дуть під­три­му­ва­ти. А ми зро­би­мо все, щоб при­не­сти їм ра­дість, — за­ува­жив пе­ред ма­тчем го­лов­ний тре­нер «Ди­на­мо» Сер­гій Ре­бров.

Ін­ша укра­їн­ська ко­ман­да, яка та­кож зма­га­є­ться за ви­хід в 1/4 Лі­ги Єв­ро­пи, дні­про­пе­тров­ський «Дні­про» пі­сля пе­ре­мо­ги ми­ну­ло­го ти­жня в до­ма­шній зу­стрі­чі ні­дер­ланд­ський клуб «Аякс» з ра­хун­ком 1:0 сьо­го­дні гра­ти­ме в Ам­стер­да­мі. Як по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт клу­бу, че­рез не­за­до­віль­ний стан здо­ров’я на матч не по­ле­тів го­лов­ний тре­нер Мирон Маркевич. Ке­ру­ва­ти ді­я­ми ко­ман­ди бу­де стар­ший тре­нер «Дні­пра» Оле­ксандр Іва­нов. Він за­зна­чив, що го­лов­ний тре­нер на­пу­чу­вав йо­го сло­ва­ми: «Го­лов­не — спо­кій».

На­то­мість для мо­раль­ної під­трим­ки з ко­ман­дою в Ам­стер­дам ви­ру­ши­ли Ар­тем Фе­де­цький, Ру­слан Ро­тань і Ро­ман Зозуля, які пропу­стять матч че­рез пе­ре­бір кар­ток.

ФОТО З САЙТА FC.DYNAMO.KIEV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.