ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1895 р. 1474 — у Ве­не­ції ухва­ле­но за­кон про охо­ро­ну ви­на­хо­дів — пер­ший у сві­ті за­кон про охо­ро­ну ав­тор­сько­го пра­ва. 1682 — со­бор ду­хів­ни­цтва Фран­ції ухва­лив, що Па­па Рим­ський не має пра­ва по­збав­ля­ти ко­ро­лів вла­ди. 1813 — народився Девід Лі­вінг

стон, шо­тланд­ський до- слі­дни­кАфрик и, мі­сіо­нер, гу­ма­ніст. По­мер 1873 ро­ку. 1859 — у Па­ри­жі від­бу­ла­ся прем’єра опе­ри Шар­ля Гу­но «Фа­уст». 1864 — народився Ва­силь Ли­пків­ський, пер­ший ми­тро­по­лит від­ро­дже­ної 1921 ро­ку Укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної пра­во­слав­ної церкви, му­че­ник за ві­ру. За­ги­нув 1937 ро­ку. 1895 — народився Ма­ксим Риль­ський, один із най­біль­ших укра­їн­ських по­е­тів ХХ сто­лі­т­тя. По­мер 1964 ро­ку. 1916 — по­мер Ва­силь Су­ри­ков, ро­сій­ський ху­до­жник, тво­рець зна­ме­ни­тих по­ло­тен на істо­ри­чну те­ма­ти­ку. Народився 1848 ро­ку. 1917 — у Ки­є­ві від­бу­ло­ся Свя­то Сво­бо­ди — одна з най­біль­ших на­ціо­наль­них ма­ні­фе­ста­цій в і сто­рії Укра­ї­ни. 1930 — на­ро­ди­ла­ся Лі­на Ко­стен­ко, ви­да­тна су­ча­сна укра­їн­ська по­е­те­са. 1949 — по­мер Ми­ко­ла Га­ма­лія, ві­до­мий український мі­кро­біо­лог і епі­де­міо­лог. Народився 1859 ро­ку. 1982 — Ар­ген­ти­на роз­по­ча­ла вій­ну з Великобританією за Фол­кленд­ські ( Маль­ві нські) остро­ви. Цей кон­флікт за­вер­шив­ся ціл­ко­ви­тою пе­ре­мо­гою Лон­до­на. 2008 — по­мер Ар­тур Кларк, ві­до­мий ан­глій­ський пи­сьмен­ник-фан­таст, фу­ту­ро­лог, ви­на­хі­дник. Народився 1917 ро­ку.

1949 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.