Ко­льо­ро­ві шкар­пе­тки... у Ки­їв­ра­ді

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ба­тьки «со­ня­чних» ді­тей роз­да­ли їх де­пу­та­там — та­ким чи­ном про­си­ли зна­йти ко­шти на ін­клю­зив­не на­вча­н­ня ма­лю­ків

Зав­тра, 21 бе­ре­зня, у сві­ті від­зна­ча­ють Все­сві­тній день лю­ди­ни із син­дро­мом Да­у­на. Напередодні ба­тьки «со­ня­чних» ді­ток при­йшли до Ки­їв­ра­ди. З бо­ко­во­го вхо­ду на пе­ри­лах схід­ців роз­ві­си­ли рі­зно­ко­льо­ро­ві шкар­пе­тки, а де­пу­та­там, що йшли на за­сі­да­н­ня, роз­да­ва­ли ли­стів­ки із роз’ясне­н­ням, чо­го хо­чуть і чо­му про­сять звер­ну­ти на них ува­гу. У роз­да­них ли­стів­ках бу­ло про­ха­н­ня одяг­ти на се­бе у су­бо­ту ко­льо­ро­ві шкар­пе­тки — як шарф або кра­ва­тку. Так у всьо­му сві­ті цьо­го дня лю­ди ви­слов­лю­ють свою під­трим­ку гро­ма­дя­нам із син­дро­мом Да­у­на.

Уча­сни­ки акції та­кож про­си­ли впро­ва­ди­ти про­гра­му фі­зи­чної ре­а­бі­лі­та­ції та зна­йти ко­шти у бю­дже­ті на ін­клю­зив­не на­вча­н­ня, якщо не за­раз, то хо­ча б 2016 ро­ку. За сло­ва­ми Сер­гія Кур’ яно­ва, пре­зи­ден­та ВБО «Да­ун Син­дром», са­ме че­рез не­до­фі­нан­су­ва­н­ня не всі са­до­чки, на­віть за ба­жа­н­ня ке­рів­ни­ків, від­кри­ва­ють ін­клю­зив­ні гру­пи. У ра­йон­них де­пар­та­мен­тах осві­ти їм вка­зу­ють на брак ко­штів, і на цьо­му спра­ва за­кри­ва­є­ться. Так, ін­клю­зив­ні гру­пи у ди­тя­чих сад­ках Ки­є­ва пра­цю­ють ли­ше у во­сьми ра­йо­нах з де­ся­ти. І всьо­го одна гру­па на ра­йон. Де­яким ро­ди­нам до­во­ди­ться во­зи­ти ді­ток з ін­шо­го кін­ця сто­ли­ці.

На­при­клад, Сві­тла­на Чи­стя­ко­ва, ма­ма три­рі­чно­го Оле­ксія, ви­тра­чає на до­ро­гу пів­то­ри го­ди­ни в один бік. Їздить з Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йо­ну у са­до­чок Шев­чен­ків­сько­го ра­йо­ну. До­ки роз­мов­ля­є­мо, жін­ка три­має си­на на ру­ках, бо все на­ма­гав­ся ку­дись біг­ти, по­тім пе­ре­клю­чив ува­гу на ди­кто­фон.

— Зна­йшли цей са­док че­рез зна­йо­мих. Нам ра­ди­ли іти в ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр з тяж­ки­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, але це нам не під­хо­дить. Оле­ксій там ні­чо­го не на­вчи­ться. Він роз­ви­ва­є­ться до­бре. Уже рік ми про­бу­є­мо хо­ди­ти в са­док, за­раз ди­ти­на на­ма­га­є­ться го­во­ри­ти окре­ми­ми фра­за­ми, по­вто­рює по­ве­дін­ку ді­ток, — роз­по­від­ає ма­ма Сві­тла­на.

— У Го­ло­сі­їв­сько­му ра­йо­ні вва­жа­ють, що не­має ні за­ко­нів, ні гро­шей, щоб від­кри­ти ін­клю­зив­ну гру­пу. Але пе­ред­усім не­має ба­жа­н­ня, — до­лу­ча­є­ться до роз­мо­ви ма­ма п’яти­рі­чно­го хло­пчи­ка із син­дро­мом Да­у­на Те­тя­на. — У ра­йон­но­му де­пар­та­мен­ті осві­ти за­йма­ю­ться бу­кво­їд­ством, обі­ця­ли від­кри­ти та­ку гру­пу, якщо бу­де від­по­від­ний за­кон, він за­пра­цю­вав у сі­чні, але спра­ва не ру­ха­є­ться.

Ко­ли уча­сни­ки акції пе­ре­йшли до ку­лу­а­рів Ки­їв­ра­ди, щоб по­чу­ти від пред­став­ни­ків про­філь­них ко­мі­сій, чи го­то­ві ті до­по­мо­ги з ін­клю­зив­ним на­вча­н­ням, Оле­ксій­ко роз­да­вав ли­стів­ки до­ро­слим, по­зу­вав фо­то­гра­фам, хо­тів по­си­ді­ти у крі­слах спі­ке­рів. Юрій Кри­ку­нов, го­ло­ва ко­мі­сії з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я та со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, член ці­єї ж ко­мі­сії Ві­кто­рія Му­ха та Ві­та­лій Да­ни­лен­ко, го­ло­ва ко­мі­сії з пи­тань мо­ло­ді, сім’ї та спор­ту, по­обі­ця­ли про­су­ва­ти спра­ву «со­ня­чних» ді­ток у мі­ру сво­їх мо­жли­во­стей. Зо­ло­тих гір ба­тькам не по­обі­ця­ли, при­найм­ні ін­фор­ма­цію взя­ли до ві­до­ма, у знак со­лі­дар­но­сті на одяг при­ще­пи­ли со­бі ко­льо­ро­ві шкар­пе­тки, за­пев­ни­ли, що у сво­їх ко­мі­те­тах три­ма­ти­муть це пи­та­н­ня на кон­тро­лі.

ФОТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.