Для транс­пор­ту­ва­н­ня по­ра­не­них

Львів­ська обла­сна ра­да пе­ре­да­ла Дні­про­пе­тров­щи­ні са­ні­тар­ний вер­то­літ КА-226ф

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Вер­то­літ КА-226 при­зна­че­ний для опе­ра­тив­но­го транс­пор­ту­ва­н­ня по­ра­не­них бій­ців із зо­ни АТО. Про це по­ві­до­мив в. о. за­сту­пни­ка го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської ОДА Свя­то­слав Олій­ник під час ро­бо­чої по­їзд­ки до Льво­ва. «Для швид­ко­го транс­пор­ту­ва­н­ня бій­ців у лі­кар­ні ре­гіо­ну за­ді­я­на як авіа­ція, так і ци­віль­ні за­со­би пе­ре­су­ва­н­ня, у то­му чи­слі при­ва­тні вер­то­льо­ти, які на­да­ють нам бі­зне­сме­ни. Ми при­йма­є­мо будь-яку до­по­мо­гу. В да­но­му ви­пад­ку Львів­ська обла­сна ра­да ухва­ли­ла рі­ше­н­ня пе­ре­да­ти нам вер­то­літ. Ми ду­же вдя­чні за цю до­по­мо­гу та під­трим­ку. То­му що в цій бі­ді — ми не одні. Цей вер­то­літ пра­цю­ва­ти­ме ці­ло­до­бо­во для пе­ре­ве­зе­н­ня по­ра­не­них», — ска­зав С.Олій­ник. Він по­ві­до­мив, що пі­сля за­вер­ше­н­ня вій­сько­вих дій вер­то­літ бу­де по­вер­не­но на­зад до Льво­ва. «У нас ви­ста­чає вер­то­льо­тів і всьо­го ін­шо­го. Але про­сто за­раз йде на­дмір­не на­ван­та­же­н­ня на на­ші лі­кар­ні у зв’яз­ку з до­став­кою по­ра­не­них бій­ців » , — до­дав він.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка гу­бер­на­то­ра, до­по­мо­гу при­фрон­то­вій Дні­про­пе­тров­щи­ні на­да­ють й ін­ші ре­гіо­ни Укра­ї­ни. Зокре­ма, з Ки­є­ва бу­ли пе­ре­да­ні су­ча­сні швид­кі­сні ре­а­ні­мо­бі­лі, а при­ва­тні клі­ні­ки на­да­ють не­об­хі­дне ме­ди­чне уста­тку­ва­н­ня. Вар­то за­ува­жи­ти, що лі­ку­валь­ні уста­но­ви Дні­про­пе­тров­щи­ни в пе­рі­од про­ве­де­н­ня АТО пра­цю­ють із ма­кси­маль­ним на­ван­та­же­н­ням — з ве­сни ми­ну­ло­го ро­ку во­ни на­да­ли ме­ди­чну до­по­мо­гу більш ніж 4800 по­ра­не­ним бій­цям. Пі­сля на­да­н­ня пер­шої до­по­мо­ги та хі­рур­гі­чних опе­ра­цій, одних по­ра­не­них на­прав­ля­ють в і нші го­спі­та­лі Укра­ї­ни, а ін­ших — на лі­ку­ва­н­ня за кор­дон.

17 бе­ре­зня де­пу­та­ти Львів­ської обла­сної ра­ди про­го­ло­су­ва­ли за пе­ре­да­чу вер­то­льо­та в спіль­ну вла­сність те­ри­то­рі­аль­них гро­мад Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. «За» та­ке рі­ше­н­ня про­го­ло­су­ва­ли 63 де­пу­та­ти. Згі­дно з рі­ше­н­ням, са­ні­тар­ний вер­то­літ, ба­лан­со­вою вар­ті­стю 36 міль­йо­нів гри­вень, пе­ре­да­ли в ком­пле­кті з екс­плу­а­та­цій­но-те­хні­чним май­ном. Вла­да Дні­про­пе­тров­щи­ни ви­вча­ла ва­рі­ант обла­шту­ва­н­ня вер­то­лі­тно­го май­дан­чи­ка по­ряд з обла­сною клі­ні­чною лікарнею ім. Ме­чни­ко­ва, де опе­ру­ють вій­сько­вих із най­важ­чи­ми по­ра­не­н­ня­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.