Марафон вдя­чно­сті

Зав­тра у Ки­є­ві стар­тує «За­біг ми­ру», який охо­пить 42 єв­ро­пей­ські сто­ли­ці та 18 ти­сяч кі­ло­ме­трів

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

21 бе­ре­зня, на пер­шу рі­чни­цю під­пи­са­н­ня Асо­ці­а­ції між Укра­ї­ною та ЄС, у Ки­є­ві стар­тує без­пре­це­ден­тний марафон. Роз­по­чне­ться він ма­со­вим спор­тив­ним свя­том на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті. Тут до­ро­слі змо­жуть про­біг­ти ди­стан­цію в 2,4 кі­ло­ме­тра Хре­ща­ти­ком. Ді­ти ві­ком до де­ся­ти ро­ків по­зма­га­ю­ться у бі­гу на 500 ме­трів. Усіх уча­сни­ків ди­тя­чо­го за­бі­гу че­ка­ють при­єм­ні по­да­рун­ки. Для за­ре­є­стро­ва­них у до­ро­сло­му зма­ган­ні про­ве­дуть ло­те­рею. Старт і фі­ніш за­бі­гів — по­бли­зу Го­лов­по­штам­ту, нав­про­ти « ну­льо­вої від­мі­тки».

Пі­сля ма­со­вих ма­ра­фо­нів стар­тує акція ко­ман­ди «За­бі­гу ми­ру». Її уча­сни­ки з цен­тру сто­ли­ці ви­ру­шать у еста­фе­ту європейськими кра­ї­на­ми. Ко­ман­да з 12 осіб про­тя­гом 84 днів по­до­лає 18 ти­сяч кі­ло­ме­трів та відвідає 42 єв­ро­пей­ські сто­ли­ці. За­біг від­бу­ва­ти­ме­ться у ре­жи­мі нон- стоп. Та­ким чи­ном уча­сни­ки ма­ра­фо­ну на­ма­га­ти­му­ться про­де­мон­стру­ва­ти свою вдя­чність єв­ро­пей- цям, ко­трі спри­я­ють від­нов­лен­ню ми­ру в Укра­ї­ні. Крім цьо­го, під час від­ві­ду­ва­н­ня уча­сни­ка­ми про­бі­гу єв­ро­пей­ських кра­їн за­пла­но­ва­но пе­ре­да­ти чле­нам їх пар­ла­мен­тів по­дя­ки за ра­ти­фі­ка­цію Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС.

Цим за­бі­гом уча­сни­ки вста­нов­лять одра­зу кіль­ка ре­кор­дів: най­дов­ший за­біг, про­ве­де­ний гру­пою лю­дей; за­біг, що охо­пив най­біль­шу кіль­кість кра­їн Єв­ро­пи; най­мен­ший час, за який гру­па лю­дей по­до­ла­ла від­стань, згі­дно із за­твер­дже­ним мар­шру­том.

За­хо­ди роз­по­чну­ться об 11-й ран­ку на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті. Се­ред за­про­ше­них — пер­ша ле­ді Укра­ї­ни Ма­ри­на По­ро­шен­ко, го­ло­ва Пред­став­ни­цтва Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні Ян Том­бін­ський, ки­їв­ській мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко, мі­ністр мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни Ігор Жда­нов, мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін, ві­це- пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Ми­ко­ла Томенко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.