Iз май­же рі­чною за­трим­кою

На Бу­ко­ви­ну на­ре­шті за­ве­зли ва­кци­ни — 10% від по­тре­би

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

«За остан­ні три ти­жні ми отри­ма­ли орі­єн­тов­но ві­сім ти­сяч доз ва­кци­ни для ще­плень ді­тей пер­шо­го ро­ку жи­т­тя про­ти ди­фте­рії, прав­ця і ка­шлю­ка. Трі­шки ра­ні­ше час­тко­во отри­ма­ли ва­кци­ну БЦЖ і ораль­но- по­ліо­мі­є­лі­тну ва­кци­ну. Роз­по­ча­ли про­во­ди­ти ва­кци­на­цію ді­тей пер­шо­го ро­ку жи­т­тя. Ма­є­мо май­же рі­чну за­трим­ку з ва­кци­на­ції ді­ток», — ка­же за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’ я Чер­ні­ве­цької ОДА Ма­рія ПО­ЛІ­ЩУК. На­га­да­є­мо, про про­бле­му «День» пи­сав у №24 від 13 лю­то­го цьо­го ро­ку.

Про­ти ди­фте­рії, прав­ця, ка­шлю­ка і по­ліо­мі­є­лі­ту є ком­бі­но­ва­на ва­кци­на. Про­тя­гом пер­шо­го ро­ку жи­т­тя ді­тям ро­блять три ва­кци­на­ції. «Вра­хо­ву­ю­чи, що ді­тей ду­же ба­га­то, ми прийня­ли рі­ше­н­ня всім зро­би­ти по одній ва­кци­на­ції. Тоб­то не ро­би­ти ко­мусь дві чи три. Ли­ше тим ді­тям, які вже ма­ють дві ва­кци­на­ції і їм тре­ба зро­би­ти тре­тю та за­вер­ши­ти цикл, це ще­пле­н­ня ро­би­ти­муть. Ми бу­де­мо на­ма­га­ти­ся охо­пи­ти ще­пле­н­ням ма­кси­маль­ну кіль­кість ді­тей. Та­ким чи­ном во­ни хо­ча б час­тко­во бу­дуть за­хи­ще­ні від ін­фе­кцій­них хво­роб», — за­зна­чи­ла Ма­рія По­лі­щук.

Ва­кцин, які за­ве­зли, ду­же ма­ло. «Вра­хо­ву­ю­чи те, що ми ма­є­мо ба­га­то не­ще­пле­них ді­тей за ми­ну­лий рік, нам по­вин­ні да­ти в се­ре­дньо­му до 40 ти­сяч доз ва­кци­ни для ді­тей до ро­ку, щоб ще­пи­ти їх про­ти ди­фте­рії, прав­ця, ка­шлю­ка, по­ліо­мі­є­лі­ту, ге­па­ти­ту В. Окрім то­го, ми ма­є­мо ли­ше по­ло­ви­ну ва­кци­ни БЦЖ для ді­тей до ро­ку, тре­ба ще для се­ми­рі­чних. Якщо бра­ти в за­галь­них об­ся­гах, то це ста­но­вить при­бли­зно де­сять від­со­тків від на­шої за­галь­ної по­тре­би у всіх ва­кци­нах. Ще 90 від­со­тків тре­ба», — ка­же па­ні Ма­рія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.