Обе­ри ма­ши­ну для по­лі­ції!

У сто­ли­ці го­ло­су­ють за кра­щий ди­зайн ав­то для но­вої па­труль­ної слу­жби

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Учо­ра, 19 бе­ре­зня, на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті ви­ста­ви­ли шість ма­шин Toyota Prius із рі­зним оздо­бле­н­ням. Усе мар­ку­ва­н­ня си­ньо-жов­те, десь це — сму­ги, десь — клі­тин­ки, по­ді­бно до ан­глій­ських ма­шин по­лі­ції. Бі­ля ко­жної ав­тів­ки є про­зора ур­на, на якій ле­жать па­пір­ці. Лю­ди під­хо­дять до мо­де­лі, яка спо­до­ба­лась, і кла­дуть па­пі­рець у кон­тей­нер — го­ло­су­ють. За кіль­ка го­дин пі­сля по­ча­тку акції в ко­жній ур­ні ле­жав із де­ся­ток бю­ле­те­нів.

Фа­во­рит на­ро­ду — мо­дель №2. На две­рях машини — ши­ро­ка си­ня сму­га з жов­тим обод­ком, ко­са си­ня сму­га і бі­лий на­пис «По­лі­ція». Сту- дент-мар­ке­то­лог Ар­тем Маль­ке­вич про­го­ло­су­вав са­ме за цей ва­рі­ант. «Ма­ши­на спо­до­ба­ла­ся, бо більш-менш скром­на. Не ду­же вда­ла мо­дель у клі­тин­ку, схо­жа на та­ксі, — ді­ли­ться Ар­тем Маль­ке­вич. — Ва­жли­во, що будь-які змі­ни, зокре­ма у ди­зай­ні ав­то, да­ють на­дію. Но­ві машини — ча­сти­на но­во­го жи­т­тя». Сту­ден­та тро­хи бен­те­жить ем­бле­ма МВС на ав­то­мо­бі­лях. Ар­тем ка­же, що до­бре бу­ло б не роз­мі­ща­ти її вза­га­лі, якщо це мо­жли­во. У хло­пця цей сим­вол асо­ці­ю­є­ться зі «ста­рою», ко­рум­по­ва­ною, мі­лі­ці­єю.

Ву­ли­чне го­ло­су­ва­н­ня ва­жли­ве, але не ви­рі­шаль­не при ви­бо­рі мар­ку­ва­н­ня па­труль­них ав­то­мо­бі­лів. Мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков на­пи­сав у Facebook: «Го­ло­су­ва­н­ня но­сить кон­суль­та­тив­ний ха­ра­ктер, і йо­го ре­зуль­та­ти не ста­нуть оста­то­чни­ми, то­му що, крім су­то есте­ти­чно­го аспе­кту, є ще нор­ма­ти­ви і пра­ви­ла, яких не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся. Однак екс­пер­ти МВС обов’яз­ко­во вра­ху­ють ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня як один із най­більш зна­чу­щих чин­ни­ків ви­бо­ру». На дум­ку Ар­се­на Ава­ко­ва, па­труль­на ма­ши­на має бу­ти фун­кціо­наль­ною і «ви­гля­да­ти дру­же­лю­бно». Ав­то­мо­біль по­трі­бно по­мі­ча­ти, щоб йо­го бу­ло ви­дно зда­ле­ку в тем­но­ті і в не­го­ду, він має ви­кли­ка­ти по­зи­тив­ні асо­ці­а­ції.

Го­ло­су­ва­н­ня за мар­ку­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лів для па­труль­ної по­лі­ції Ки­є­ва три­ва­ти­ме до 26 бе­ре­зня на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті з сьо­мої ран­ку до во­сьмої ве­чо­ра. Та­кож обра­ти кра­щий ва­рі­ант ди­зай­ну мо­жна на сай­ті МВС Укра­ї­ни.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.