Прав­ля­ча ко­а­лі­ція Ні­дер­лан­дів втра­ти­ла біль­шість на ви­бо­рах

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У Ні­дер­лан­дах в се­ре­ду ві­дбу­ли­ся ви­бо­ри, на яких гро­ма­дя­ни оби­ра­ли де­пу­та­тів се­на­ту — в ре­зуль­та­ті ко­а­лі­ція прем’єр-мі­ні­стра Мар­ка Рют­те втра­ти­ла біль­шість. Про це по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня HLN.be. За ре­зуль­та­та­ми під­ра­хун­ку 90% го­ло­сів лі­бе­раль­на пар­тія Рют­те VVD отри­мує 13 місць у се­на­ті, її най­ближ­чі со­ю­зни­ки з PvdA ма­ють 8 місць, 15 місць ді­ста­ли­ся 3 пар­ті­ям опо­зи­ції, на яку спи­ра­ла­ся ко­а­лі­ція. Крім то­го, низ­ка пар­тій отри­ма­ла від 2 до 4 місць. Для біль­шо­сті у се­на­ті не­об­хі­дно 38 місць (всьо­го у се­на­ті 75 де­пу­та­тів), то­му Рют­те до­ве­де­ться шу­ка­ти со­бі со­ю­зни­ків, щоб про­во­ди­ти не­об­хі­дні ре­фор­ми. «Бу­де ду­же скла­дно зна­йти шо­сту пар­тію для прав­ля­чої ко­а­лі­ції. Бо­ю­ся, це мо­же бу­ти по­ча­тком кін­ця ко­а­лі­ції Рют­те», — ци­тує AFP По­ла Схеф­фе­ра, про­фе­со­ра Ам­стер­дам­сько­го і Тіл­бург­сько­го уні­вер­си­те­тів. Склад се­на­ту ма­ти­ме ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для на­сту­пно­го уря­ду пе­ред пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, які від­бу­ду­ться у бе­ре­зні 2017 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.