Укра­їн­ське пи­та­н­ня і ри­то­ри­ка ЄС

Ек­сперт: «Не мо­жна ви­клю­ча­ти мо­жли­во­сті, що не­за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій спровокує Ро­сію на подаль­шу агре­сію»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ігор САМОКИШ, «День»

Го­ло­ва Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск за­явив про ва­жли­вість збе­ре­же­н­ня сан­кцій про­ти РФ до пов­но­го ви­ко­на­н­ня до­мов­ле­но­стей у Мін­ську. «Це — один із кра­щих сп­осо­бів під­три­ма­ти Укра­ї­ну», — на­го­ло­сив Туск учо­ра пе­ред від­кри­т­тям дво­ден­но­го са­мі­ту ЄС в Брюс­се­лі, на яко­му те­ма сан­кцій про­ти Ро­сії бу­де одні­єю з го­лов­них.

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель та­кож на­го­ло­си­ла у Бун­де­ста­зі: «Ми не мо­же­мо і не бу­де­мо зні­ма­ти сан­кції, які за­вер­шу­ю­ться в ли­пні чи ве­ре­сні, до­ки не бу­дуть ви­ко­на­ні Мін­ські домовленості».

Між тим, Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу Euronews чі­тко за­явив, що укра­їн­ці очі­ку­ють на ду­же силь­ну за­яву ЄС на адре­су Ро­сії, що в ра­зі, якщо во­на не до­три­му­ва­ти­ме­ться мін­ських до­мов­ле­но­стей і не звіль- нить Крим, сан­кції про­дов­жать або й роз­ши­рять.

Чи слід че­ка­ти від са­мі­ту ЄС но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії? І в ра­зі, якщо їх не при­ймуть, — чи не бу­де Мо­сква тра­кту­ва­ти та­ку по­зи­цію Брюс­се­ля, як за­охо­че­н­ня до на­па­ду на Ма­рі­у­поль? Про це «День» роз­пи­тав у екс­пер­та Цен­тру єв­ро­пей­ських по­лі­ти­чних до­слі­джень (Брюс­сель) Май­кла ЕМЕРСОНА:

— За ни­ні­шньої си­ту­а­ції ре­зуль­тат за­ли­ши­ться не­змін­ним. Пі­зні­ше, у черв­ні, роз­гля­да­ти­ме­ться пи­та­н­ня онов­ле­н­ня існу­ю­чих сан­кцій. Але, га­даю, лі­де­рам ЄС не ду­же цьо­го хо­че­ться. Нав­па­ки, во­ни про­дов­жать свою ри­то­ри­ку що­до не­об­хі­дно­сті пов­но­го до­три­ма­н­ня Мін­ських угод. Утім, якщо з бо­ку ро­сій­ської сто­ро­ни бу­дуть подаль­ші по­ру­ше­н­ня, то то­ді ЄС мо­же вда­ти­ся до но­вих сан­кцій. Всі слід­ку­ють за тим, чи ро­сій­ська сто­ро­на під­три­му­ва­ти­ме або ж бра­ти­ме без­по­се­ре­дню участь у на­па­ді на Ма­рі­у­поль.

Пи­та­н­ня сан­кцій є одним із спір­них та ін­тен­сив­но обго­во­рю­є­ться. Офі­цій­на єд­ність ЄС що­до існу­ю­чих сан­кцій, тим не менш, є при­во­дом і для від­мін­них по­гля­дів, зокре­ма, се­ред тих кра­їн, які мен­ше всьо­го пе­ре­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми сан­кцій.

Зві­сно, не мо­жна ви­клю­ча­ти мо­жли­во­сті, що не­за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій спровокує Ро­сію на подаль­шу агре­сію. Єв­ро­пей­ська сто­ро­на спо­ді­ва­є­ться на по­гли­бле­н­ня пе­ре­го­во­рів фор­ма­ту Мінськ- 2 та на їхнє ви­ко­на­н­ня. Це мо­же бу­ти й ома­ною, але та­ка ни­ні­шня по­зи­ція ЄС.

МАЙКЛ ЕМЕРСОН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.