Сейм Ли­тви від­но­вив вій­сько­вий при­зов

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Сейм Ли­тви про­го­ло­су­вав за по­вер­не­н­ня до стро­ко­вої вій­сько­вої слу­жби. За від­по­від­не рі­ше­н­ня про­го­ло­су­ва­ли вчо­ра 112 де­пу­та­тів Се­йму. Пред­став­ля­ю­чи до­ку­мент про по­вер­не­н­ня при­зо­ву, мі­ністр обо­ро­ни Ли­тви Юо­зас Оле­кас під­кре­слив, що ком­пле­кта­ція ар­мії не­до­ста­тня, а про­фе­сій­ни­ми вій­сько­ви­ми за­ла­та­ти дір­ки за­раз не­мо­жли­во, по­ві­дом­ляє Delfi. Та­кож мі­ністр за­зна­чив, що на п’ять ро­ків при­зов по­вер­та­є­ться, на­сам­пе­ред, че­рез змі­ну гео­по­лі­ти­чної си­ту­а­ції, зокре­ма по­дії в Укра­ї­ні. За сло­ва­ми Оле­ка­са, по­ря­док при­зо­ву бу­де від­шлі­фо­ву­ва­ти­ся в най­ближ­чі кіль­ка мі­ся­ців. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що пер­ший при­зов у Ли­тві пла­ну­є­ться роз­по­ча­ти в сер­пні-ве­ре­сні 2015 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.