Ту­ніс ого­ло­сив вій­ну з те­ро­ром пі­сля на­па­ду на му­зей

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Пре­зи­дент Ту­ні­су Бе­жі Ка­їд Ес-Себ­сі за­кли­кав до без­жаль­ної бо­роть­би з те­ро­ри­змом пі­сля на­па­ду на му­зей Бар­до у сто­ли­ці кра­ї­ни, у ре­зуль­та­ті яко­го за­ги­ну­ла, що­най­мен­ше, 21 лю­ди­на, вклю­ча­ю­чи два на­па­дни­ка. Біль­шість жертв на­па­ду, 17 осіб, іно­зем­ні ту­ри­сти. Се­ред них — гро­ма­дя­ни Ав­стра­лії, Іспа­нії, Іта­лії, Ко­лум­бії, Поль­щі, Фран­ції і Японії. Ще двоє за­ги­блих — мі­сце­ві ме­шкан­ці, у то­му чи­слі один по­лі­цей­ський. Біль­ше 40 осіб отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Си­ли без­пе­ки вби­ли двох на­па­дни­ків, про­те про­дов­жу­ють по­шу­ки їх мо­жли­вих спіль­ни­ків. За сло­ва­ми пре­зи­ден­та Ес-Себ­сі, йо­го кра­ї­на пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни з те­ро­ри­змом. «Цим жа­хли­вим мар­гі­на­лам нас не за­ля­ка­ти, — за­явив він в те­ле­звер­нен­ні. — Ми бо­ро­ти­ме­мо­ся з ни­ми до са­мо­го кін­ця і без будь-яко­го жа­лю. Де­мо­кра­тія ви­сто­їть і пе­ре­мо­же».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.