Ма­ши­на ча­су у... пла­не­та­рії

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У Ки­є­ві від­кри­лась ви­став­ка при­свя­че­на 50-річ­чю ви­хо­ду лю­ди­ни у від­кри­тий ко­смос. Екс­по­зи­ція пе­ре­но­сить гля­да­чів у ХХ сто­лі­т­тя, в епо ху осво єн ня кос мо су. Про ект « Кос - мос: ма­ши­на ча­су» про­хо­дить у Ки­їв­сько­му пла­не­та­рії, ро­би­ли йо­го спіль­но зі сфе­ри­чним кі­но­те­а­тром «Atmasfera 360°» і Му­зе­єм ко­смо­нав­ти­ки іме­ні Сер­гія Ко­ро­льо­ва. Тут предс тав ле ні різ но ма ніт ні ре чі — їжа кос мо нав - тів тих ча­сів, па­ра­шут, ска­фандр, мо­де­лі ра- кет. А ще — та­ре­лі, олів­ці, ігра­шки, го­дин - ни­ки та ме­та­ле­ві під­ста­кан­ни­ки, на яких зо­бра же ні кос мо нав ти і пла не ти. На сті нах — ли­стів­ки й га­зе­ти з пе­ре­до­ви­ця ми про під­ко­ре­н­ня Все­сві­ту.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.