За успі­хи в бо­роть­бі з тю­тю­но­вою ін­ду­стрі­єю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

В Абу-Да­бі ві­до­мий фі­лан­троп і за­снов­ник най­біль­шо­го у сві­ті при­ва­тно­го фон­ду — Май­клБл ум­берг — на­го­ро­див укра­їн­ську гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію між­на­ро­дною від­зна­кою

18бе­ре­зня 2015 ро­ку на 16-й Все­сві­тній кон­фе­рен­ції з охо­ро­ни здо­ров’я та бо­роть­би про­ти тю­тю­ну в Абу-Да­бі укра­їн­ська гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Центр гро­ма­дян­сько­го пред­став­ни­цтва «Жи­т­тя»» бу­ла на­го­ро­дже­на між­на­ро­дною від­зна­кою Bloomberg Philantropies Awards як най­кра­ща ор­га­ні­за­ція в но­мі­на­ції «За­хист лю­дей від шкі­дли­во­го впли­ву тю­тю­но­во­го ди­му за до­по­мо­гою впро­ва­дже­н­ня без­дим­них за­ко­нів».

«Лю­ди в усіх ча­сти­нах сві­ту ро­блять ве­ли­ку ро­бо­ту що­до ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня тю­тю­ну та охо­ро­ни здо­ров’я на­се­ле­н­ня, і сьо­го­дні­шні на­го­ро­ди від­зна­ча­ють де­я­кі з най­кра­щих іні­ці­а­тив у цій сфе­рі. Що­дня ми все біль­ше про­гре­су­є­мо — і ко­жен крок впе­ред озна­чає, що ми збе­ре­гли ще біль­ше жит­тів і за­ва­ди­ли ще біль­шій кіль­ко­сті за­хво­рю­вань, — за­зна­чив фі­лан­троп і за­снов­ник най­біль­шо­го при­ва­тно­го фон­ду Майкл Блум­берг. — Про­те нам не­об­хі­дно чи­ма­ло всьо­го зро­би­ти, осо­бли­во в кра- їнах, що роз­ви­ва­ю­ться, адже са­ме там тю­тю­но­ві ком­па­нії зо­се­ре­джу­ють свою ре­кла­му й на­ма­га­ю­ться ускла­дни­ти про­цес ін­фор­му­ва­н­ня лю­дей про не­без­пе­ку тю­тю­но­вої про­ду­кції. Ко­жен із ла­у­ре­а­тів ві­дзна­чив­ся осо­бли­вим лі­дер­ством і від­да­ною бо­роть­бою та є при­кла­дом для на­слі­ду­ва­н­ня ін­ши­ми, оскіль­ки на­ша спіль­на ро­бо­та три­ває».

Майкл Блум­бер осо­би­сто вру­чив Ан­дрію Скі­паль­сько­му, ке­рів­ни­ку ГО « Жи­т­тя » на­го­ро­ду Bloomberg Philantropies Awards.

«Нам над­зви­чай­но при­єм­но, що ді­яль­ність укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції впер­ше бу­ла від­зна­че­на на мі­жна­ро­дно­му рів­ні. Я хо­чу по­дя­ку­ва­ти усім сво­їм ко­ле­гам і дру­зям, які єди­ною ве­ли­кою ко­ман­дою бо­ро­ли­ся за пер­шу со­ці­аль­ну ре­фор­му в Укра­ї­ні — кон­троль над тю­тю­ном. Це над­зви­чай­но ви­со­ка від­зна­ка успі­хів гро­мад­сько­сті», — під­су­му­вав Ан­дрій Скі­паль­ський.

Очіль­ни­ця ВООЗ до­ктор Мар­га­рет Чен за­зна­чи­ла під час прес-кон­фе­рен­ції: «У ба­га­тьох кра­ї­нах бо­роть­ба між тю­тю­ном та здо­ров’ям від­бу­ва­є­ться вже в су­дах. Дер­жа­ви, які пла­ну­ють за­хи­сти­ти сво­їх гро­ма­дян, збіль­шу­ю­чи ме­ди­чні по­пе­ре­джен­ні або впро­ва­джу­ю­чи «стан­дар­ти­зо­ва­ну упа­ков­ку», ча­сто отри­му­ють по­гро­зи від тю­тю­но­вої ін­ду­стрії роз­по­ча­ти про­ти них су­до­ві спра­ви».

Оскіль­ки ці сло­ва сто­су­ва­ли­ся й Укра­ї­ни пе­ред­усім, адже Укра­ї­на з 2012 ро­ку ве­де су­до­ву су­пе­ре­чку про­ти Ав­стра­лії що­до за­про­ва­дже­н­ня остан­ньою стан­дар­ти­зо­ва­ної упа­ков­ки. На бри­фін­гу Ан­дрій Скі­паль­ський за­про­сив д-р Мар­га­рет Чен шу­ка­ти осо­би­стої зу­стрі­чі з мі­ні­стром еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­ра­сом Абро­ма­ві­чу­сом для на­пра­цю­ва­н­ня шля­хів від­кли­ка­н­ня укра­їн­сько­го по­зо­ву. Очіль­ни­ця ВООЗ по­обі­ця­ла кон­со­лі­ду­ва­ти зу­си­л­ля в цьо­му на­пря­мі.

За­зна­чи­мо, що, згі­дно з тре­тім зві­том ВООЗ що­до гло­баль­ної тю­тю­но­вої епі­де­мії ( 2011 р.), Укра­ї­на за рів­нем по­ши­ре­но­сті ку­рі­н­ня з че­твер­то­го мі­сця у сві­ті пе­ре­мі­сти­ла­ся на 24- те. У 2013— 2014 рр. рі­вень по­ши­ре­но­сті ку­рі­н­ня зни­зив­ся до­да­тко­во на 3% се­ред чо­ло­ві­ків та на 2% се­ред жі­нок, а рі­вень спо­жи­ва­н­ня си­га­рет зни­зив­ся на 10% за остан­ні два ро­ки.

ГО «Жи­т­тя» із 2009 ро­ку пра­цює над тим, щоб зни­зи­ти рі­вень по­ши­ре­но­сті ку­рі­н­ня в Укра­ї­ні та смер­тність від тю­тю­ну, впро­ва­джу­ю­чи між­на­ро­дну за­ко­но­дав­чу пра­кти­ку у сфе­рі гро­мад­сько­го здо­ров’я. Ко­ман­да «Жи­т­тя» бра­ла без­по­се­ре­дню участь у по­бу­до­ві без­дим­ної Укра­ї­ни шля­хом адво­ка­ції, екс­пер­ти­зи та про­су­ва­н­ня за­ко­нів, ко­трі за­хи­ща­ють лю­дей від шкі­дли­во­го впли­ву тю­тю­ну, змен­шу­ють при­ва­бли­вість ку­рі­н­ня та до­сту­пність си­га­рет. Зокре­ма ГО «Жи­т­тя» бу­ла іні­ці­а­то­ром змін до за­ко­но­дав­ства що­до звіль­не­н­ня усіх гро­мад­ських і ро­бо­чих місць, вклю­чно з ка­фе, барами та ре­сто­ра­на­ми, від ку­рі­н­ня, змін що­до пов­ної за­бо­ро­ни ре­кла­ми, спон­сор­ства та сти­му­лю­ва­н­ня про­да­жу тю­тю­но­вих ви­ро­бів, вклю­чно із за­бо­ро­ною ре­кла­ми в пун­ктах про­да­жів, а та­кож змін що­до мар­ку­ва­н­ня упа­ко­вок си­га­рет та по­явою пер­ших гра­фі­чних по­пе­ре­джень про шко­ду ку­рі­н­ня. Зав­дя­ки ефе­ктив­ній ко­ор­ди­на­ції дій ан­ти­тю­тю­но­вої гро­мад­сько­сті та екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща вда­ло­ся до­мог­ти­ся ше­сти­кра­тно­го під­ви­ще­н­ня акци­зів на тю­тю­но­ві ви­ро­би з 2008 р., при­чо­му до­хо­ди в бю­джет зро­сли у ві­сім ра­зів.

ФОТО НАДАНО ПРЕСС-СЛУЖБОЮ BLOOMBERG PHILANTHROPIES

Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.