Го­лов­ний фі­нін­спе­ктор ви­ма­гає від­сто­ро­ни­ти Прем’єра...

За те, що той «пе­ре­шко­джає ро­бо­ті Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції». Як від­ре­а­гує Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

УБрюс­се­лі прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк ви­ма­гає по­си­ле­н­ня дії еко­но­мі­чних сан­кцій що­до Ро­сії, а та­кож переконує на­ших пар­тне­рів збіль­ши­ти та при­швид­ши­ти ви­ді­ле­н­ня ма­кро­еко­но­мі­чної до­по­мо­ги Укра­ї­ні. По­вер­не­ться Ар­се­ній Пе­тро­вич в Київ «зі щи­том», чи «на щи­ті» — на­ра­зі не ві­до­мо. Але стар­то­ві по­зи­ції Яце­ню­ка — ви­йти пе­ре­мож­цем у цій «бо­роть­бі» — сут­тє­во осла­бив один, м’яко ка­жу­чи, не­при­єм­ний інцидент, який тра­пив­ся у сті­нах пар­ла­мен­ту напередодні йо­го від­ря­дже­н­ня ...

Під час бри­фін­гу у Вер­хов­ній Ра­ді на­ра­зі від­сто­ро­не­ний від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків го­ло­ви Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції Ми­ко­ла Гор­ді­єн­ко, роз­ма­ху­ю­чи «до­ку­мен­таль­ни­ми до­ка­за­ми», за­явив, що в Ка­бмі­ні Яце­ню­ка кра­дуть, і прем’єр це по­кри­ває.

«Ко­ру­пцій­ні схе­ми в Укра­ї­ні очо­лює уряд Яце­ню­ка», — за­явив Гор­ді­єн­ко. За йо­го сло­ва­ми, Держ­фі­нін­спе­кція в 2014 ро­ці про­ве­ла близь­ко 4 тис. ре­ві­зій­них пе­ре­ві­рок, яки­ми бу­ло вста­нов­ле­но фа­кти зби­тків дер­жа­ві на су­му по­над 7 млрд 600 млн гри­вень, що в два ра­зи пе­ре­ви­щує су­му за зві­тний пе­рі­од 2013 ро­ку.

Зокре­ма Держ­фі­нін­спе­кці­єю ви­яв­ле­но та­кі фа­кти ко­ру­пцій­них дій, що спри­чи­ни­ли мі­льяр­дний зби­ток дер­жа­ви за ре­зуль­та­та­ми фі­нан­со­во­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті під­при­ємств: 219 млн гри­вень — за ре­ві­зі­єю «Укр­транс­га­зу», 358 млн гри­вень — «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» 258 млн гри­вень — «Укр­за­лі­зни­ці», 300 млн гри­вень — «Укр­за­лі­зни­чпо­стач», 61 млн гри­вень — «Укр­по­шти», 220 млн гри­вень — Дер­жав­ної слу­жби со­ці­аль­но­го зв’ яз­ку та за­хи­сту ін­фор­ма­ції, 552 млн гри­вень зби­тку і 1 млрд 46 млн фі­нан­со­вих по­ру­шень Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів.

Та­кож від­сто­ро­не­ний го­ло­ва Держ­фі­нін­спе­кції за­явив, що уряд бло­кує роз­кри­т­тя ко­ру­пцій­них схем ча­сів Аза­ро­ва. «На жаль ре­зуль­та­ти пе­ре­ві­рок дер­жав­них під­при­ємств свід­чать про те, що пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті си­стем­на ко­ру­пція Яну­ко­ви­ча — Аза­ро­ва не бу­ла лі­кві­до­ва­на, а про­сто

змі­ни­ла ке­рів­ни­ка і ста­ла не­від’єм­ною ча­сти­ною но­во­го уря­ду Те­пер ко­ру­пцій­ні схе­ми в кра­ї­ні очо­лює уряд Яце­ню­ка», — ска­зав він.

На­сам­кі­нець чи­нов­ник офі­цій­но звер­нув­ся до ГПУ з про­ха­н­ням пе­ре­ві­ри­ти ді­яль­ність уря­ду.

«Я офі­цій­но звер­та­ю­ся до Ген­про­ку­ра­ту­ри пе­ре­ві­ри­ти ви­ще­зга­да­ні фа­кти, при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті вин­них у ко­ру­пції по­са­до­вих осіб. На час про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки від­сто­ро­ни­ти від за­йма­ної по­са­ди прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Яце­ню­ка, який пе­ре­шко­джає ро­бо­ті Дер­жав-

ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції. Про­шу Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни взя­ти під осо­би­стий кон­троль роз­слі­ду­ва­н­ня цих фа­ктів. Звер­та­ю­ся до на­ро­дних де­пу­та­тів іні­ці­ю­ва­ти від­став­ку уря­ду в ра­зі під­твер­дже­н­ня фа­ктів ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті», — ска­зав він.

У Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів по­ки ні­як не ко­мен­ту­ють за­яви чи­нов­ни­ка. А от «На­ро­дний фронт» за­явив що за­яви усу­не­но­го з по­са­ди го­ло­ви Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції Миколи Гор­ді­єн­ка у Вер­хов­ній Ра­ді є сим­пто­ма­ти­чною ре­а­кці­єю ста­рої дер­жав­ної си­сте­ми на ді­яль­ність прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни та уря­ду що­до очи­ще­н­ня ор- га­нів цен­траль­ної ви­ко­нав­чої вла­ди від осіб, які не від­по­від­а­ють за­йма­ним по­са­дам. Про це йде­ться в за­яві «На­ро­дно­го фрон­ту», по­ши­ре­ній прес­слу­жбою.

У «На­ро­дно­му фрон­ті» на­га­да­ли, що Гор­ді­єн­ко був пу­блі­чно від­сто­ро­не­ний прем’єр-мі­ні­стром Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком з по­са­ди два ти­жні то­му і вже че­рез кіль­ка днів слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня йо­го ді­яль­но­сті по­вин­но бу­ти за­вер­ше­но і пе­ре­да­но у від­по­від­ні ор­га­ни.

До ві­до­ма, Гор­ді­єн­ко був від­сто­ро­не­ний 4 бе­ре­зня. Яце­нюк мо­ти­ву­вав цей крок «не­об’єктив­ні­стю про­ве­де­н­ня фі­нан­со­вої пе­ре­вір­ки кон­цер­ну Ан­то­но­ва, зло­вжи­ва­н­ням фі­нан­со­вих ін­спе­кто­рів під час про­ве­де­н­ня ау­ди­ту ве­ли­ких дер­жав­них ком­па­ній і від­су­тні­стю ді­є­во­го кон­тро­лю за дер­жав­ни­ми ко­шта­ми та май­ном».

У гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції «Центр про­ти­дії ко­ру­пції» по­ві­до­ми­ли, що якщо на­віть Гор­ді­єн­ко і ка­же прав­ду, «йо­му все одно ні­хто не по­ві­рить». Мов­ляв, у ньо­го са­мо­го є про­бле­ми з ді­ло­вою ре­пу­та­ці­єю. Ли­ше за ти­ми спра­ва­ми, які роз­слі­ду­вав Центр, пан Гор­ді­єн­ко, за сло­ва­ми го­ло­ви прав­лі­н­ня ЦПК, «по­крив» роз­пил близь­ко 3 мі­льяр­дів бю­дже­тних гри­вень, бу­ду­чи на по­са­ді го­ло­ви Держ­фі­нін­спе­кції.

Та як­би то не бу­ло, ав­тор по­ста в со­ці­аль­ній ме­ре­жі «Фейс­бук», який ми по­да­є­мо під цим ма­те­рі­а­лом, має ра­цію: пі­сля та­кої «від­вер­то­сті», якщо Укра­ї­на справ­ді стає де­мо­кра­ти­чною і ци­ві­лі­зо­ва­ною дер­жа­вою, в Ген­про­ку­ра­ту­рі має бу­ти від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, кін­цем яко­го бу­де су­до­вий ви­рок: по­ка­ра­ти Яце­ню­ка і при­че­тних за ко­ру­пцію, або Гор­ді­єн­ка — за на­клеп. А по­ки що на­ша Ген­про­ку­ра­ту­ра мов­чить...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.