Но­ву уго­ду що­до га­зу спо­ді­ва­ю­ться за­твер­ди­ти до червня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія за­зна­чає, що за­пла­но­ва­на на 20 бе­ре­зня три­сто­ро­н­ня зу­стріч за уча­стю ві­це-пре­зи­ден­та Єв­ро­ко­мі­сії Ма­ру­ша Ше­фшо­ви­ча з мі­ні­стра­ми енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ром Дем­чи­ши­ним і мі­ні­стром енер­ге­ти­ки Ро­сії Оле­ксан­дром Но­ва­ком ста­не пер­шою в рам­ках про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів про по­ста­ча­н­ня га­зу. «Ми спо­ді­ва­є­мо­ся до­сяг­ти уго­ди в черв­ні», — ска­зав ви­со­ко­по­са­до­вий пред­став­ник Єв­ро­ко­мі­сії жур­на­лі­стам у Брюс­се­лі в че­твер, по­ві­дом­ляє «Ін­тер­факс-Укра­ї­на». За йо­го сло­ва­ми, на зу­стрі­чі в п’ятни­цю сто­ро­ни по­вин­ні по­да­ти свої по­зи­ції, уто­чни­ти де­я­кі ци­фри, зокре­ма рі­вень за­пов­не­н­ня укра­їн­ських під­зем­них схо­вищ га­зу, мо­жли­во­сті їх за­пов­не­н­ня до не­об­хі­дно­го рів­ня — 19—20 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу — до се­ре­ди­ни жов­тня ли­ше за ра­ху­нок ре­вер­сних по­то­ків, про­гно­зи вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва і спо­жи­ва­н­ня га­зу в Укра­ї­ні і низ­ку ін­ших. Пред­став­ник Єв­ро­ко­мі­сії за­зна­чив, що на зу­стрі­чі та­кож обго­во­рю­ва­ти­му­ться пи­та­н­ня ці­ни на газ, оскіль­ки в ра­зі від­мо­ви Ро­сії про­дов­жи­ти дію зниж­ки на газ $100 за 1 ти­ся­чу ку­бо­ме­трів, ро­сій­ський газ ко­шту­ва­ти­ме для Укра­ї­ни на­ба­га­то до­рож­че, ніж газ, що отри­му­є­ться за до­по­мо­гою ре­вер­сних по­ста­чань. Окрім то­го, сто­ро­ни обго­во­рять, що ро­би­ти з по­ло­же­н­ням кон­тра­кту, яке пе­ред­ба­чає умо­ву «бе­ри чи пла­ти». За­раз це по­ло­же­н­ня не діє в рам­ках існу­ю­чо­го «зи­мо­во­го па­ке­ту» до­мов­ле­но­стей, тер­мін дії яко­го ми­нає 31 бе­ре­зня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.