На дно­по­гли­блю­валь­ні ро­бо­ти в пор­тах ви­тра­тять мі­льярд гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­не під­при­єм­ство «Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни» (АМПУ) пла­нує спря­му­ва­ти на здій­сне­н­ня дно­по­гли­блю­валь­них ро­біт в аква­то­рі­ях всіх пор­тів Укра­ї­ни в 2015 ро­ці близь­ко мі­льяр­да гри­вень, по­ві­до­мив на­чаль­ник ДП Ан­дрій Аме­лін. Згі­дно з пла­ном АМПУ, зокре­ма в Іл­лі­чів­сько­му пор­ту, за­пла­но­ва­но ре­кон­стру­кцію мор­сько­го під­хі­дно­го ка­на­лу з до­ве­де­н­ням гли­бин до 16 ме­трів. ВОде­сько­му пор­ту пла­ну­є­ться дно­по­гли­бле­н­ня з до­ве­де­н­ням гли­бин до 14 ме­трів. Та­кож про­дов­жа­ться ро­бо­ти з дно­по­гли­бле­н­ня аква­то­рії пор­ту «Пів­ден­ний». Окрім то­го, за сло­ва­ми Амеліна, роз­по­ча­то ро­бо­ти в Біл­го­род-Дні­стров­сько­му пор­ту — тут пла­ну­є­ться до­сяг­ти про­хі­дно­го осі­да­н­ня в 3,5 ме­тра. «Ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо ро­бо­ту по дно­по­гли­блен­ню ка­на­лу Біл­го­род-Дні­стров­сько­го пор­ту — сам по со­бі ка­нал ду­же дов­гий, осо­бли­во йо­го ли­ма­но­ва ча­сти­на, то­му для до­ся­гне­н­ня осі­да­н­ня в 3,5 ме­тра нам не­об­хі­дно ви­лу­чи­ти 800 тис. куб. м ґрун­ту — це в ли­ма­но­вій ча­сти­ні, і близь­ко 200 ти­сяч на мор­ській ча­сти­ні ка­на­лу, аби до­ве­сти гли­би­ну до 6,5 ме­тра», — ска­зав він. У ре­шті пор­тів АМПУ пла­нує про­во­ди­ти ро­бо­ти з під­три­ма­н­ня екс­плу­а­та­цій­них гли­бин. У 2014 ро­ці на про­ве­де­н­ня дно­по­гли­блю­валь­них ро­біт АМПУ ви­тра­ти­ло 900 міль­йо­нів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.